Followers

Saturday, March 27, 2010

..[tEman sejAti yAng menEman perjuangAn sUci ini..]

sElama ini kU mencAri-cAri tEman yAng sejAti buAt menEmani pErjuangan sUciku ini

bErsyUkur kini pAdamu illAhi tEman yang dicAri selAma ini telAh ku temUi

dEngannya di sisi perjUngan ini senAng dihArUngi bertAmbah mUrni kAsih illahi
kepAdamu Allah kupAnjAtkan doA agar berkekAlan kAsih sAyang kitA
”..

[lirik lAgu temAn sejAti…]

tEman sejAti atAu sAhabat yAng pAling rApat dengAn dengAnku..mUngkin setiAp insan yAng bernyAwa di bUmi memiliki seorAng atAu lebih temAn yang bolEh berbicAra dAn berkOngsi sesUatu tEntang diri sendiri dAn jugA rAhisa…bilA ku mEniti usiA ini 22 tAhun,kU bertEmu dengAn rAmai orAng dAn da kAla telAh menjAdi sahabAt bAik sehinggA sAat ini…ku Akui ku bukAn seorAng bAik dAn pErnah menghUris secAra tidAk sengAja atAu tidAk hati dAn perAsaan insane yAng tidAk sepAtutnyA dalam kEhidupAn 22 tAhun..

di sAat ku mEnulis ini,temAn permAinan seusiA 5/6 tAhun ketikA dulu terlAntAr di hOspitAl seberAng perAi,bertarUng nyAwa untUk bernAfas atAu meninggAlkan dunia untUk selAmanya…temAnku telAh mengAlami kemAlangAn hAmpir sebUlan yAng lAlu,mEngAlami pendArahan yAng terUk pAda bAhagian.hAnya tUhan yAng mengetAhui betApa terkEjutku mEngetAhui insane yang dUlu bermAin-mAin mEmpUnyai hArapan 50%-50%,di sAat itu kU berdoa jikA mAti itU lebih bAik untUk dia,ku redhai,nAmun Allah mAsih sAyangkan tEmanku..dAn di sAat ku diberitAhui olEh mAmaku,diA tElah melihAt dUnia dengAn mAta kurniA…alhAmdulilAh itU ungkApan yAng kuAr dAri mUlutku…syUkur.. dAn………di sAat ku mEnulis ini,kU bErfikir kAlau kU di tEmpat diA,bAgaimana sAhabat-sAhabatku,adAkah merekA akAn melAwatku di mAsa begitu?ku berfikir sendIri…….


(~.-)//tEman sejAti yAng menEman perjuangAn sUci ini

No comments:

Blog Widget by LinkWithin