Followers

Saturday, December 4, 2010

..[srikAndi cintA..]AssAlamuAlaikum w.b.t..pembuka bicAra dAri blog srikAndi cintA…4 disembEr 2010, tu tArikh yAng terterA di kAlendar..lebih kurAng 3 minggu sebelUm menglAngkAp tAhun bAru 2011…usiA pUn meningkAt.tAhun 2011---> 23 tAhun…alhAmdulillAh syUkur kehAdrat illAhi, dikurniAkan kesihAtan yang bAik untUk menjAlani kehidupAn sebAgai seorAng anAk untUk insan bernAma Hj. Ahmad & Hjh KhodijAh………..setelAh hAmpir 2 bulAn ku meninggAlkan seketikA alAm penulisAn mAya, ku merAsai perAsaan rindu mengUasai diri ku pun kembAli..ku cubA mencintAi alAm mAya ini sebAgaimAna ketikA ku di awAl.mencoret setiAp hAri……..blOg srikAndi cintA yAng sAyAngi..bUkti cintA pAda insan yang bernAma lelAki..blog srikAndi cintA hAdiah seorAng srikAndi untUk kekAsihnya selepas allAh dan rasul…..:-)

..[BBV..]BBV bAtch 07/08....semogA kAmu-kAmu berjAya menjAdi gurU yAng cemerlAng, gemilAng dan terbilang..:-)..

Friday, November 5, 2010

..[birthdAy yOu...]

Happy Birthday Myspace Comments
Be yOurself
Invite nEw challenges
Recall pAst triumphs
Trust yOu instincts
Have faith in yOur abilities
Desire only thE bEst
Affirm yOur strengths
yOu`re gOt what it tAkes!!

hAppy birthday muhammAd hAfiz….:-)

Tuesday, November 2, 2010

..[finishing schOol]

30-31 OktOber 2010, diAdakan progrAm finishing school at blOk G3...progrAm ini untUk stUdent tAhun akhir semUa fAkulti...semua stUdent senior yAng terlibAt.progrAm ini dihAndle oleh lectUrer fAkt dAn perlu cOmmunication in full English, no word in Malay...
tQ Pn Maziana,as fasi....bAnyak mAklumat yAng telAh diperOlehi olEh kU setelAh meninggAlkan alAm univErsity...----> photo

(~.-)//senior stUdent..

Sunday, October 31, 2010

..[enjOy your life..:-)]

lifE is like eating..
yOu can taste every kind of flavor
and dreAma in life is like a fruit
which is filled which sweet jUice
if you cAn`t keep at it yOu will never
tAste the delicateness…enjOy your life..:-)

Thursday, October 28, 2010

..[ketika senjA di senggArang]

kU ke senggArang...melihAt keindAhan senggArang.menikmAti suAsana laut yAng membiru dengAn suAsana senjA...indAhnyA ciptAan Allah,ku beryUkur ku boleh menjejAki di sAna walAupun setelAh ku di sini selAma 3 1/2 tAhun, ku berkesempAtan mengUnjungi tempAt tersebUt...tQ mAisaratun, umAymah, adik hAtim & assmA menemAniku....insyAallah pAda mAsa kitA berkUnjung kembAli ke sAna..:-)
(~.-)//dimAnakahku?hAnya sebAgai cAmeran..

Tuesday, October 26, 2010

..[tiAda mutiAra sebening cintA..]

sudAh hAmpir memAsuki 3 ½ tAhun ku belAjar dAlam kos pendidikAn…kos yAng mengAjar ku erti seorAng guru..bAkal guru mudA yang bAru meniti pengAlaman di sekolAh…setelAh 3 ½ tAhun di menAra gAding, ternyAta ku memiliki rAmai kenAlan…tidAk kirA berjAntina perempuAn atAu lelAki, semuAnyA ku berkAwan dengAn merekA…ku hArgai semuAnya.lovE you all……

tiAda mutiAra sebening cintA..
tiAda sutra sehAlus kAsih sAyang
tiAda embUn sesUci ketUlusan hAti
dAn tiAda hubUngan seindAh persAhabatan

Sunday, October 24, 2010

..[untUk renUngan semuA..]


jAngan sengAja lewAtkan solAt….perbuatAn ini allAh tidAk sukA.kAlau tertidur lAin ceritA

jAngan mAsuk ke bilik Air tAnpa memAkai Alas……tAku kAlau-kAlau terbAwa keluAr nAjis,mengOtori seluruh rumAh kitA…

jAngan mAkan dan minum dAlam bekAs yang pecah atAu sUmbing.mAkruh kerAna iA membAhayakan..

jAngan biArkan pinggAn mAngkUn yang telAh digUnakan tidAk terbAsuh..mAkruh dan mewarisi kepApaan…

jAngan mAkan tAnpa membAca bismillAh dan doA mAkan…nAnti rezeki kitA dikOngsi syAitan

jAnagn keluAr rumAh tAnpa niAt untuk membuAt kebAikan.tAkut-Akut kit Amati dAlam perjAlanan

jAngan pAkai sepAtu atAu selipAr yang berlAinan pAsangan.mAkruh dAn mewArisi kepApaan..

jAngan menAngguh tAubat bilA berbuat ..dosA kerAna mAti boleh dAtang bilA-bilA masa

jAngan ego untUk memintA maaf pAda ibu bApa dan sesama mAnusia..kAlau memAng kitA bersAlah

jAngan mengUmpat sesame rAkan tAulan..nAnti rosAk persAhabatan kitA.hilAng bAhagia..

jAngan lupA bergAntung kepAda Allah dAlam setiAp kerjA kita..

jAngan bAnyak ketAwa.nAnti mAti jiwA..

jAngan sukA mengAniaya mAnusia atAu hAiwan.dOa mAkhluk yAng teraniayA cepat dimAkbulkAN allAh..

jAngan mempertikAIkan kenApa Islam itu berkAta jAngan..sebAb semuanya untuk keselAmatan kitA

..[kOnvokesyEn UTHM 2010..]

kOnvokesyEn UTHM 2010 telAh 10 oktOber hinggA…….??....memAndangkan ini kAli terAkhir konvO di university, ku mengAmbil kesempAtan ini merAikan suAsana itu bersAma kAwan-kAwanku yAng telAh grade….wAlaupun kesuntukAn mAsa untuk menghAdirinya nAmun ku usAhakan mencuri mAsa walAu seketikA bAgi bertemu dAn mengUcapkan tAhniah kepAda senior2ku yAng berjAya menggengAm segulUng ijAzah.tAhniah diucApkan……insyAllah, tAhun depAn gilirAnku pula..semOga mAma+ayahku mAsih mempUnyai kesihAtan yAng sihAt untUk melihAt anAk bOngsu merekA menAiki pentAs untUk menerimA ijAzah……doAkan lAtihan mengAjar (LM) ku berjAlan lAncAr.insyaallAh…tAhniah kepAda merekA yang menerimA ijAzah pAda konvOkesyen UTHM 2010..love yOu all..:-)


(~.-)//ku suka bUnga rOses merAh...

Saturday, October 23, 2010

..[untUk bAkal suAmiku..]


…sekirAnya kita cintA kepAda mAnusia, tidak semestinyA mAnusia akAn cintA kembAli kepAda kitA…tetApi sekirAnya kitA cintA kepAda Allah, nescAya cintA allAh tiAda penghUjungnya..sekirAnya kitA cintA kepAda mAnusia,kitA akan cembUru kepAda orAng yang mencintAi orAng yAng kitA cintAi..tetApi sekirAnya kitA cintA kepAda allAh.kitA akAn turUt mencintAi orAng yang melAbuhkan cintAnya kepAda Allah jugA...yA allah, andAinya dia adAlah jOdoh yAng ditetApkan olehMu kepAdaku.mAka cAmpakkanlAh ke dAlam hAtiku cintA kepAdanya adalAh kerAnaMu.dan cAmpakkAnlah ke dAlam hAtinya cintA kepAdaku adalAh kerAnaMu juA..nAmun, andAinya dia bUkanlah jOdoh yAng ditetApkan olehMu kepAdaku,berikAnlah ku kekuAtan agar pAsrah dalAm menghArungi ujiAn yAng dikAu berikAn kepAdaku..


(~.-)//istimewA untUk bAkal suAmiku, abi..semogA kAmu tAhu erti cintAku pAdamu..

Wednesday, October 20, 2010

..[rindUnya...]

rindunyA ku pAda mAma dan ayAhanda ku di kAmpung hAlaman, kedAh….betApa hAti merindui pelukAn dan kAsih sAyang dAripAda seorAng ibu dAn ayah….dewAsa ini ku semAkin jAuh dAripAda merekA…menuntUt ilmu meninggAlkan merekA berduA di kg…wAlaupun setiAp hAri ku mendengAr suAra ibuku di tAlian telefon,nAmun perAsaan rindu itU belum terubAt…perAsaan itu semAkin lAma semAkin mendAlam……sAyangnya pAda mAmaku…..:-)

yA allah
rendAhkanlah suAraku bAgi merekA
perindAhlah ucApanku di depAN merekA
lunAkkanlAh watAkku terhAdap merekA dan
lembutkAn hAtiku untUk mereka..

yA allAh,
berilAh merekA bAlasan yAng sebAik-bAiknya
atAs didikAn merekA pAdaku dAn pAhala yAng
besAr atAs kAsih sAyang yAng merekA limpAhkan pAdaku
pelihAralah merekA sebAgaimAna merekA memelihAraku..

(~.-)//rindunyA pAda kAmpung halAmanku..

..[gOod luck to my friEnd]alhAmdulilAh…tArikh 20 oktOber 2010, ku selAmat membentAngkan projek sArjana mUda PSM2..perAsaan berdebAr-debAr menAnti tArikh ini menghAntui diri.AlhAmdulilAh berjAlan lAncar..atAs berkAt doA dAripAda mAma+ayAhandaku sertA si dia,ku mEnghAdapi sAat-sAat ini dengAn penuh tenAng..wAlaupun bAnyak yAng perlU dibAiki,keselUruhannya kU bersyUkur dengAn semuA ini..insyAllah ku akAn kembali mencoret di sini, di blog srikAndi cintA..ku rindu untUk berbicAra tentAng kehidupAnku dAn jugA rAgam-rAgam kehidupAn yAng ku lihAt setiAp hAri…

(~.-)//gOod luck to my friend vivA PSM 2…

Monday, October 18, 2010

..[“kAmu jAngan mudAh tewAs”]

“jikA perkAra seperti ini kAmu tewAs, bAgaimana dengAn dugAan yAng lAin”
“kAmu kena kUatkan diri…kekuAtan dAtang dAri diri kAmu,bukAn dAri insan lAin”
“kAmu kenA kuAtkan diri”
“dekAtkan diri kAmu dengAn penciptA”
“kAmu jAngan mudAh tewAs”

terimA kAsih kepadA ustAz…nAsihatmu agAk bergunA untukkU..setiAp ungkApan mu ku pegAng…kuAtkan diriku jikA tidAk tewAskan dengAn dugAanNya…adAkah ku kuAt untuk menghAdapinya?yA allAh,dekAtkan diriku dengAnMu…jAuhkan ku perkAra yAng tidAk sepAtutnya…ku semAkin menghAmpiri penghUjung di menAra gAding untuk mengejAr segulUng ijAzah sArjana mudA…di sAat ku menulis entry,fikirAnku berserAbut…….fikirAn ku memikirkAn sesuAtu yAng tidAk sepAtutnya.kekuAtan yang ku ciptAkAn selAma ini mAsih runtuh begitu sAhaja…doAkan semuA berjAlan lAncar khAmis ini….

Tuesday, September 14, 2010

..[kUat menghAdapi cAbaran..]

selAmat hAri rAya aidilfitri…mAaf zAhir dan bAtin.belUm terlewAt untukku mengucApkannya.kesibukAn menyAmbut aidilfitri,menyebAbkan ku tidAk berkesempAtan untuk melUangkan mAsa untuk blog.melihAt blogger asyik berbicAra tentang keserOnokan menyAmbut aidilfitri di suAsana kAmpung mAhupun bAndar dengAn ceritA-ceritA yAng menArik…perAsaan cemburu menguasAi diri ini.ku pAsrah ku tidAk mempUnyai masA untuk diperUntukkan di alAm penulisAn mAya…aidilfitri kAli ini membEri kegembirAan,melihAt anAk buAh2ku semAkin besAr..mAsih ku ingAt ketikA ku berusiA belAsan tAhun,ku menerimA anAk buAh yAng pertAma…bergelAr cik su yAng mAsih mudA.tiAda kAsih sAyang dApat ku curAh untuk anAk sAudara memAndang merekA berAda jauh dAriku.kini bilA ku di usia 22 tAhun,perAsaan itU berubAh..membelAi anAk sAudaraku seperti anAk sendiri.mUngkin perAsaan keibuAn semAkin dekAt pAdaku…nAk jAdi bAkal ibu yAng bAkal,perlu menyelit perAsaan kAsih sayAng di usiA masih mudA…bAk kAta dia”nAk ummi yAng bAik,perlu mempUnyai ilmU yang mencUkupi”…insyAllah ku berdoa setiAp hAri ku akAn dewAsa dan lebih dewAsa untuk kehidUpan.kUat untUk menghAdapi cAbaran hidup…

..[si rAma-rAma..]

CintA lAyaknya seperti seekOr rAma-rAma ..semAkin keliAn mengejArnya semAkin jAuh ia terbAng meninggAlkan kAlian..biAran rAma-rAmamu terbAng ke mAna sAja ia sukA..siApa tAhu bilA ia lelAh dan idAk sedAr kewUjudanmU ia bAkal mengibAskan sAyapnya keArahmu menUmpang tedUh dAri pAnas hUjan bAdai duniawi dAlam keAdaan yAng kAu tidAk sangkA mUngkin sAja rAma-rAma yAng kAu kejAr..itu bUkan rAma-rAma yAng Allah peruntukkAn buAtmu…


Thursday, September 9, 2010

..[terimA kasih semuA]

kAmu…terimA kasih keranA hadir dAlam kehidupAn insan yAng bernAma noraini.mewArnai suAsana yAng sepi dengAn suAtu coretAn pelAngi yAng menyerikAn setiAp hAri yAng dilAluinya…terimA kasih untUk kAmu… wAlaupun Allah s.w.t pernAh mengUji hAti ini tentAng sesuAtu erti percintAan,kU lAlui dengAn relA hati. setiAp hambaNya pAsti melAlui dugAan yAng menguji kekuAtan diri.kAmu telAh mendewAsakan ku dengAn nAsihat dAn tAkzirAh diberikAn setiAp mAsa dikAla ku memerlukAnnya.

terimA kasih untUk bondA dAn ayahAnda,menAsihAtiku jikA setiAp lAngkah yAng ku pilih sAlah.menEgur agar ku tidAk sesAt untuk mAsA depAn.sebAgai anAk,ku akUi ku bukAn sempUrna untuk merekA nAmun ku sentiAsa menjAdi setiAp hAri sesuAtu yang bAru untUk dikenAng.bondA dan ayAhanda bukAn mudA remAja,telAh melewAti usiA 6o-an,setiAp mAsa yang dilAlui perlu diselitkAn dengAn kAsih sAyang.

terimA kasih sAhabat..kerAna kAmu semuA melAlui kehidupAn dengAn warnA-wArni kehidupAn. diantara diwAktu gembirA mahupun sedih..terimA kasih kepAda sAhabat yAng melukakan hAtiku dAlam diAm.biAr hAnya ku tAhu betApa sedihnyA hati menAngis sendiriAn nAmun untuk berbicAra kepAda orAng lAin bukAn dirikU..

terimA kasih kEpAda yAng mengenAli..andA sebAhagiAn dAripAda kehidupAnku.antAra sedAr atAu tidAk ku hArgAi.dAripada blog srikAndi cintA ku luAhkan cebisAn perAsaan yAng ku pendAmkan.biAr mAsa menghAlangku untUk menulis,tetApi ku sentiAsa merindUi alAm mAya ni.

Thursday, September 2, 2010

..[bAlik kAmpung]

selAmat pUlang ke kAmpung hAlamAn..semogA selAmat sAmpai sAmpai..:-)
menghArap cUti ni bAkal membEri kesempAtan pAdaku untuk kembali mencoretkAn sesuAtu di blOg srikAndi cintA...tepat pUkul 8.30 mAlam ni ku bAkal bertolAk pulAng ke kedAh.semOga selAmat bertemu dengAn fAmily yAng tersAyang..

selAmat hAri rAya aidilfitri.
mAaf zAhir & bAtin..:-)

Monday, August 23, 2010

..[kekurAngan....]

seorAng pemudA dAn kekAsihnya bernikAh dan mAjlis perkAhwinAnnya sUnggug meriAh. sUatu mAjlis yAng gemilAng dan riAng gembirA sertA diiringi dengAn paluAn kompAng dAn gendAng.pEngantin perempuAn begitu cAntik dAn anggun dengAn gAun pUtihnya dAn pengAntin lelAki dengAn tuxedo hitAm yang gAgah, segAk dAn tAmpan.setiAp pasAng mAta yang memandAng setUju mEngatakan bAhawa mEreka pasAngan yAng sAling mencintAi dAn sepAdan.bEberapa bulAn kemudiAn, si isteri berkAtA kepAda suAminya,..

“Abang,saya baru membAca sebUah artikel dAlam majAlah tentAng bAgaimana mempErkukuhkan hUbungan dAn tali pernikAhan kita”katanya mAnja sAmbil menUnjukkan mAjalah tersebUt.mAsing-masing kitA akan mencAtatkan hAl-hAla yang kurAng kitA sukAi dAri pasAngan kita.kEmudian kitA akAn membAhas bAgaimana kitA mengubAh hAl-hal tersebUt dAn membUatkan pErkahwinAn kitA bersAma lebih bAhagia….”

suAminya bersetUju dan mereka mulA memikirkan hAl-hal pasAngannya yAng tidAk merekA sukAi dan berjAnji tidAk akan tersinggung ketika pAsangannya mencAtat hal-hAl yang kurAng bAik sebAb hal tersebUt untUk kebAIkan merekA bersAma.mAlam itu mereka sepakat untuk berpisah tidUr dan mencAtat apA yang terlintA dalam benAk fikirAn mereka mAsing-mAsing.

kEesokan pAgi ketika sArapan,merekA sedia membincAngkannya.”sAya akAn mulakAn dulu”kAta istEri..lAlu ia mengEluarkan senArainya.bAnyak sekAli yAng ditUlisnya sekitAr 3 muka surAt.ketika ia mulAi membAcakan satu persatu hal yAng tidAk diA sukAi dari suAminya,ia mEmperhAtikan bAhawa air mata suaminyA mula mEngalir…

“mAafkan sAya abAng,apAkah sAya hArus berhenti?”tAnyanya.
“oh..tAk mengApa,teruskAnlah sAyang…”jAwab suAminya.
dAn si isteru terus membAcakan semuA yang tersenArai, lALu kembAli melipAt kertAsnya dan mANis di atAs meja dan berkAta dengAn bahAgia.
“sekArang giliran abAng membAcakan senArai yAng abAng tulis”.
Dengan suAra perlAhan suAminya berkatA “abAng tidAk mencAtat sesuatupun di Atas kertAs ini.Abang terfikir bAhawa dirimu sudAh sempurnA dan abAng sekAli-kali tidAk ongin mengUbah akAn dirimu.

Si isteri tersentak dan tersentuh hatiny oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suAminya.bAhawa suAminya menerimAnya dengAn seadAnya..iA terus tUnduk dan mEnangis.

“abAng,mAafkan sAya…”


Tuesday, August 17, 2010

..[sAlam rAmadhAn al-mUbarAk..]

sAlam rAmadhAn al-mUbarAk diucApkan kepadA semuA..alhAmdulilAh hAri ini sudAh mnjejAki 7 rAmadhAn,berpUasa di bUmi johOr sebAgai pelAjar.puAsa untUk kAli ini berbezA,dengAn suAsana di rumAh sewa berbezA 3 tAhun lepAs di kOlej,membEri ku suAsana sepErti di kediAman sendiri…sepErti terAtak bondA dan ayAhandaku di kedAh….di kAla ku mencOret ini,fikirAnku sentiAsa merindUi sAng ibu dAn ayah tersAyang sertA kakak dAn jugA abang-abAngku di kedAh…bilA ku sendiriAn jAuh dAri merekA,ku di selAtan,merekA utAra,ku mErasakan kerinduAn itu sentiAsa menghAmpiri….tAnpa ku dugA,air mAtaku menitis jAtuh ke pipi mengenAngkan merekA….nAmun,ku kuAtkan semAngat agar ku tAhu setiAp pa yAng berlAku adA hikmAhnya…:-)...


(~.-)//mErindui masAkan ibuku...

Friday, August 13, 2010

..[bersAma cAnon]

gAmbar-gAmbar dibAwah hAsil menggUnakan cAmera DSLR...wAlaupun ku bAru mengendAlikan cAnon ini,nAmun ianya dApat membEri hAsil yAng cAntik.tQ kepAda "mOdel-model" yAng menjAyakan sesi fOtogrAfi bersAmaku....semOga kU dApat belajar lebih bAnyak dAn menghArapkan minAtku fotogrAfi sebAgai hObi akAn ditEruskan wAlaupun kEsibukAn mEnghAdapi semEster terAkhir...:-)
Tuesday, August 10, 2010

..[progrAm jAlinan bestAri ..]

progrAm jAlinan bestAri 2010 mUar bertempAt di pArit bAkar,muAr...
6--->8 jUlai 2010


Blog Widget by LinkWithin