Followers

Saturday, July 31, 2010

..[.......]jAri ini ingin sAngat menAip di keyboard…menAip hurUf-huruf menjAdi perkAtaan seterUsnya menjAdi ayAt.ayAt yang disUsun dengAn penUh bermAkna untUk menghAsilkan sebUah entry yAng menArik di akhirnyA.nAmun,mAsa tidAk mengizinkAn untUk membUat demikiAn..bukAn kerAna jAduAl kuliAh yAng pAdat kerAna diri ini tidAk adA semAngat untUk berbUat demikian….semAkin hAri kU rAsa ku mAkin melupAkan blog srikAnd cintA ini.mElupakan entry yang dUlu yAng ku coretkAn dengAn kasih sayAng dAn pengAlaman…

Tuesday, July 27, 2010

..[wAlaupun kU tidAk menUlis...]

About Me Myspace CommentsbismillAhirAhmanirAhim…sudAh lAma ku tidAk mengUpdAte blog,sepi tAnpa sebArang khAbar dAn beritA..mUngkin kesibukAn menghAlang anAk gAdis ini mencOret entry tEntang diri.seminggU lebih kU tinggAlkan blog ini tAnpa sebArang entry bAru,bUkan ku ingin meninggAlkan blog srikAndi cintA,tidAk sAma sekali…jAuh untUk meninggAlkan alAm penulisAn mayA ku ciptAkan setAhun lepAs..kU mAsih menyAyangi setiAp perjalAnan yAng ku lAlui…pEnuh kenAngan mAnis dAn pAhit untUk dikOngsikan bersAma….

wAlaupun kU tidAk menUlis entry,tApi ku mAsih singgAh di blog ini,melihAt comment dAn jugA traffic…mAsih dA yang ingin menyinggAh walAupun tiAda entry bAru.blOgwAlking ku tinggAlkan untUk sAat ini,ku tiAda mAsa untUk melAwat sAhAbat-sAhabat blog yAng lAin,mEmbAca coretAn yAng menArik untUk dikOngsi sebAgai pAnduan hidUp meniti awAl dewAsa yAng pEnuh cAbaran ini..ku cUba yAng terbAik dAlam berblOg…tiAda unsur khianat atAu kutUk-mengUtuk dAlam kAmus blog srikAndi cintA,ku jAuhkan diri dAripAda semuA itu..ini blog srikAndi cintA untUk kehidUpan seorAng gAdis bernAma shinAwawa eyenie..

bilA diperhAtikan blog ini tidAk adA wArna kegemAran,pink…bAckgrOund floral sudAh tiAda untUk tAtapan semuA pembAca..kU mAsih memilih bUnga-bUnga sebAgai bAckgrOund,melAmbangkan kelembUtan hAti seorAng gAdis…kU mAsih mencAri-cAri bAckgrOund yAng suAi untUk blog srikAndi cintA ini,agar semAngat untUk berblOg setiAp hAri dAtang pAdaku …

Sunday, July 18, 2010

..[kAlau cintAi sAng bUnga..]

bilA allAh mengUjiku dAlam sebUah percintAan,pAda permulAan jiwA ini bergElora..tiAda siApa sAngka cintA itU dAtang tAnpa sengAja bAgai pEpatah “dAtang tAk dialUkan,nAmun pErgi tidAk dirElakan olEh hAti ini”…sAkitnya hAnya kU yAng mEngetAhui,bAgai cintA ku semAi,dibUang 100 % dAlam diAm..di wAktu kU berfikir,mEngApa ini bErlAku?apAkah sAlahku?........nAmUn episode itu tElah berlAlu………..

pAgi ini yAng indAh ini…ku dihAdiahkan sAtu tAzkirAh ringkAs olehnya.

“kAlau cintAi sAng bUnga,bUnga akAn lAyu…kAlau cintAi hArta,hArta akAn hAbis,kAlaU cintAi mAnusia,akAn dilukai..nAmun kAlAu cintAkan AllAh,insyaallAh cintA itu kEkal”

wAlaupun iAnya sAtu ungkapAn yAng ringkAs yAng selAlu didEngar dAn diungkApkan dikAlangAn kitA..nAmun mAksud disebAliknya terlAlu berhArga dAlam jiwA sepErtiku.jAngan kerAna percintAan antAra lelAki dAn perempuAn ajnAbi ,seseorAng hAnyut dAlam kEhidUpan di dUnia yAng fAna ini…bilA dipErhatikan melAlui kacA mAta ini,ku mElihat fenOmena berpAsangan ini tErlalu sebAti dengAn jiwA remajA dAn jugA di kAlangan orAng dewAsa….ku akUi ku pErnah melAlui sAat sepErti ini,di wAktu itU jiwA ini hAnya memikirkAn kedUniaan,mElupAkan apA yang sepAtutnya dikEjar untUk kehidUpan setErusnya…

..[jAlan-jAlan dengAn......]

jAlan-jAlan dengAn cik umAy...
relAxkan fikirAn
lupAkan sekejAp perkAra yAng ingin dilUpakan..

..[jAngan..................]jAngan bilANg tidAk bilA kita bElum mencUba
siApa yang tAhu akAn sAma hAtimu dAn jugA hAtiku
bAnyak yang bercintA bertAhun-tAhun pUtus juA
kuhArapkan dengAn dirimU wAlaupun singkAt pendektan
cintA kita kAn abAdi

ku pErnag pUnya cintA nAmun kini ku sedAng sukA kamu
cintAKu dulu telAh ku buAng jAuh kini ku ingin kAmu

jAngan bilANg tidAk bilA belUm mencUba
siapA yang tahU akAn sAma hAtimu dAn jugA hatikU
bAnyak yAng bercintA bertAhun-tAhun pUtus jugA
kuhArapkan dengAn dirimU wAlaupun singkAT pendekAtan

jAngan bilAng tidAk wAktu dicIum ku bingUng
nAmun dAda ini bergEtar
mAkanya sunggUgh kU mOhon
jAngan bilAng tidAk…

Friday, July 16, 2010

..[bicAraku di pAgi jumAat]
assAlamualAikum w.b.t pembukA bicAra di pAgi jUmaat yAng indAh.angin bertiup perlAhan-perlAhan menyegArkan pAgi yAng indAh ini…mAlam yAng indAh telAh ku tinggAlkan,kini hAri yAng bAru memUnculkAn diri mEngisi kEhidupAn seorAng gAdis yAng bergelAr student University..blOg ini kU tinggAlkan hAmpir seminggU tAnpa khAbar beritA dAripAsa pEnulis.kesibUkan pAda minggU pertAma kuliAh menghAlangku untUk mencoret isi-isi hAti yang terpEndam dAn jugA pengAlaman hidup di blog srikAndi cintA ini…

kUliahku di semester terakhir…..pAda fikirAnku, bila sudAh menjejAki kAki di semester tErakhir,jAdual yAng diAtur oleh fAkt mUngkin lebih relax dAn bAnyak mAsa untUk project final,nAmun melihAt jAduAl iAnya sedikit mengecewAkan diri ini..mOhonNya kekUatan agar dApat menghAdApi semester ini berjAlan dengAn lAncarnyA.tidAk perlu membicArakan setiAp lAngkah yAng ingin diAturkan,biAr mAsa menEntukan segAla-segAlanya..

kesibUkan dAlam menyiApkan lAporAn dAn persiapAn untUk PSM 2 menyebAbkan kU hAmpir mengAbaikan diA…perAsaan rindU berjAuhan kU abAikAn jAuH-jAuh dAri pelUsuk hAti ini.kU tidAk mAhu melAyannya ketikA perAsaan kU lebih cenderUng pAda pelAjaran..tApi kU bersyUkur memiliki seseorAng yang memAhami keadAan ku sebAgai pelAjar.mUngkin pengAlaman belajAr diA membErikan mOtivAsi pAdaku.sesUngguhanya tiAda yang mudAh dAlam meniti kehidUpan seseorAng pelAjar…nAsihAt dAn kisAh-kisAh dulU diterjEmahkan oleh diA pAdaku agar ku tAhu mEmanfAatkan setiap sAat dAlam kEhidupAn di alAm awAl dewAsa ini..

Tuesday, July 13, 2010

..[(~.-)//......]

Love Myspace CommentsThinking of the timEs we`ve shared blessing
It is to hAve a fried like yOu
mAy you spend every dAy in thE hAppiest wAy living life to thE fUllest

Sunday, July 11, 2010

..[sAtu kenangAn yang indAh,,]

“yA allAh jika akU jAtuh cintA,cintAkanlah akUpAdA seseorAng yAng melAbuhkan cintAnya pAdamu,agar bertAmbah kekuAtanku untUk menyintAiMu”dAlam meniti sebUah perjalAnan kehidupAn seorAng gAdis dAlam usiA 22 tAhun,pelbAgai pengAlaman terciptA dAlam kAmus hidUp ini..antAra dirAncang atAu dengAn cAra tidAk sengAja.terciptA blog srikAndi cintA jugA secAra tidAk sengAja dAlam hidUp.bilA ku mencAri cAra terbAik untUk melupAkan cintA terdAhulu melAlui cAra penUlisAn,rupAnya cAra itU membUatku dAlam dilemA.ku tidAk perlu mEmbicAra siApa gerAngan insane yAng bernAma lElaki wUjud dAlam kAmus..mUngkin nAma-nAma itU adA di entry2.itU cErita ku ketikA ku belUm mencApai usiA 21 tAhun..

dAlam meniti sebUah perjalAnan kehidupAn seorAng gAdis dAlam usiA 22 tAhun,kU akUi diri tidAk bOleh mEniti kEhidupAn secAra sendiriAn..fAmily dAn sAhabat-sAhabat mengElilingi setiAp sAat kU mEnghirUp udAra di dUnia ini..cintA dAtang lAgi pAdaku, cUma di sAat ini kU berhAti-hAti memilih,tidAk adA istilAh kecewA di pertEngahAn jAlan..terlUka hAti ini dengAn tAngisi pEnyesAlan…kEtika mEngingAti kisAh cintA itu kU hAmpir hilAng arAh.kEkuAtan hidUp ku rAsa sAmpai pEnghUjung..

dAlam meniti sebUah perjalAnan kehidupAn seorAng gAdis dAlam usiA 22 tAhun,hAri ini terdetik kU berbicAra tEntang insan yAng berjAya mencUri hAti setelAh pA yang telAh berlAku.pErbezAan umUr antAra ku dengAn diA membUat ku selesA dengAnku…perkEnalan melibAtkan status bersAudara mengUatkan kU untUk membinA hUbungAn yAng lebih tUlus dAn ikhlAs sehinggA ke sebUah gerbAng perkAhwinAn.insyAallah,semogA hubUngan ku dAn dia bAkal direstUikan olEh keduA ibu bApa…perkEnalan di jElebu,nEgeri sembilAn yAng disAksikan sAudara-mAra terdekAt itu mEmberi sAtu kenangAn yang indAh di sAat ini..

Friday, July 9, 2010

..[apAkah erti sebUah perkAhwinan disebAlik perkAtaan?].

apAkah erti sebUah perkAhwinan disebAlik perkAtaan?mAksud perkAhwinAn

mEngikUt adat resAm bAngsa mElayu,mAjlis perkAhwinAn diAmbil berAt sepEnuhnya.kEpada bAngsa mElayu,mAjlis perkAhwinAn adAlah peristiwa yAng amAt pentung dAn istimewA bukAn sAhaja kEpada pAsangan pEngantin tetApi kEpada ibu bapa dAn ahli-ahli kEluarga sertA sAhabat hAndai yAng rApat

adAt yang berkAitan dengAn perkAhwinan termAsuk aspek-Aspek mErisik,meminAng,bertunAng, penghAntaran belanjA,mAjlis bersAnding sehArusnya yAng pAling hebAt peristimeWanya.mEngikuy adAt silAm dAri segi persediAan untUk perkAhwinAn terdApat adAt-adAt berkAItan dengAn berAndam, berAsah gigi dAn berinAi.kEmuncAk dAlam adAt resAm perkahwinAn keselUruhAnnya adAlah mAjlis bersAnding..

perspEktif islAm secAra ringkAs

sesUngguhnya,agama islAm menggAlakkan setiAp insan sempUrna dAn berkemAmpuan untUk mendirikAn rumahtAngga demi mEnjaga kehArmOnian mAsyarAkat.pErkAhwinAn dApat memelihAra seseorAng dAripAda zinA.pErkAhwinAn jugA dapAt menAmbah umAt dAn memelihAra nAsab keturunAnan,iA telAh menjAdi sunnAh nAbi mUhammAd s.a.w
kEbiasAnya ,setiAp lelAki dAn perempAun akAn tertArk kepAda rupA pAras sebElum memikirkAn hal-hla lain.inilAh lumrAh semulA jAdo mAnusia.bAgi pihAk orAng tuA,merekA kerAp kAli memikirkAn tEntang asAk usUl dAn kewAngan bAkal menAntu.jArang sekAli soAl imAn dititikberAtkan.

sesUngguhnya anjurAn islAm adA fAdhilAtnya.rupA pAras dAn hArta bEnda tidak kekAl lama.tEtapi imAn yAng diipUpuk dalAm hAti nUraini mAmpu bertAhan wAlaupun jAsad telAH dimAmah usia.orAng yAng berimAn lebih tUlus hAtinya,lEbih kUat sAbarnya dAn lebih mUlia tingkAh lAkunya..

..[(~.-)//........]selAmat pAgi mAlaysiA,hAri ini mErupAkan hAri jumAat,penghUlu hAri..lEbih 48 jAm lAgi semEster 2010/11 bAkal membUka tirAi…kEtika ku di sini seminggU lebih awAl,kU tidAk membUang mAsa bEgitu sAhaja,mEngAmbil kesempAtan ini untUk meluangkAn masA bersAma rAkan yAng lAIn untUk mencAri bAhan rUjukan sertA study untUk sUbject semester depAn.mElangkAh mAsuk library UTHM yang tersergAm indAh membEriku semAngat untUk study.dengAn kemudahAn yAng lebih cAnggih dAri library sebElum ini,sekaligUs membEriku keselesAan untUk meluAngkan mAsa yang lebih di library…..

sesUdah mAndi dAn sOlat,tepAt pUkul 9 pAgi ku bersamA mAisaratUn asmAa dAn iffAh syAhidAh melAngkah pergi ke library dengAn niAt untUk menimbA ilmU,menerOka ilmU yAng sentiAsa adA untUk seorAng pelAjar…..disebAbkan ku di semester terAkhir,tumpuan tEntu lEr lEbih untUk prOjek sArjana mudA,mEncAri bAhan rUjukan sertA mengAnalisis prOjek yAng terdAhulu..membEri idea untUk sesuAtu yAng bAru

Thursday, July 8, 2010

..[kEtika pAgi menjelmAkan diri..]

bismillAhirAhmanirAhim..pembUka bicAra dAri penUlis blog srikAndi cintA.isnin,selasA dan rAbu ditinggAlkan kini khAmis menjelmAkan diri,selAmat hAri khAmis diucApkan kepAda semuA….setelah mEnunAikan solAt sUbuh,terus mEndApatkan lAptop,check email terbAru dAn membAca cOmment yAng diterimA dAri FB…”spAin mEnang 1-0 dengAn jermAn”antAra status yAng pAling bAnyak diupdAte.semAngat bOla semAkin menghAmpiri kemUncAk…tAhniah spAin dAn hollAnd:-)…kU ini antAra meminAti bola juga, mUngkin dilAhirkan dAlam suAsana fAmily yAng aktif bersUkan…abAng dAniel dAn abg zUl dididik untUk meminAti sukAn antAranya ialAh bola.dAlam 64 mAtch itU,hAmpir sepAruh kU menOnton perlAwanannyA…perlAwanan yAng selAlu ku sAksikan selAlunyA mAtch pUkul 10 mAlam.bersAma ayah dAn abAng menghAdap tv vierA untUk menyAksikan…itU tentAng bola.hOlland vs spAin…semogA terbAik untUk tEAm tersEbut……

setElah menUnaikan sOlat,kU terus mendApatkan udAra segAr dAri lUar,mUngkin suAsana kAmpung mAsih wujUd di kAwasan perumahAn.untUk semester tErakhir,kU memilih untUk tinggAl di rumAh sewA dAn bukan di kolEj,ingIn mengUbah angin dAn suAsana bAru.mEnimba pengAlaman bAru,mUngkin membAyangkan suAsana tinggAl bersAma bAkal suAmi kelAk. kElihatAn awAn berArAk mendUng,mUngkin bAkal hUjan di sebElah tengAhari atAu pEtang…syUkur alhAmdulillAh,hUjan itU rEzeki dAri Allah s.w.t...

setElah menunAikan solAt,terus kU menElefOn mAma,mendEngar suAra lembUt sAng ibU…khAbar dAri kAmpung,semUa alhAmdulilAh sihAt.sekArang tinggAl mAma+ayah di terAtak srikAndi kerAna abAng dAniel sedAng berkursUs.mUngkin tEratak srikAndi itu sUnyi tAnpa abAng dAniel dAn ku…sekEtika bercAkap dengAn mAmaku,ku merAsakan kerindUan itu semAkin menebAl dAlam diri.yA allah,mengApa ku dilandA rindu pAda hal hAnya 3 / 4 hAri bAru meninggAlkan kedAh…

Wednesday, July 7, 2010

..[(~.-)//if yOu come to me]

If yOu come fOr me
lAdies night
lAst gOodbye
whole again
eternal frame

lAgu di atAs antAra lAgu nyAnyian kUmpulan atomic kitten.mUngkin sekArang lAgu atomic kitten tidAk dipUtarkan lAgi di rAdio atAu tv,nAmun ku tetAp setiA mendengAr dAri dulU hinggA sekarAng.mAsih ku ingAt ketikA ku di zAman persekolAhan.semAsa berusiA 15 tAhun…ku akAn memilih lAgu atomic kitten untUk mengisi mAsa lApang bersAma MP3 ku….So long ago
I didn't have a care about me
I didn't know my right from wrong
But now I know
That you've got your love around me
You know it makes me feel so strong
Baby if you turn around
And prove to me its real
Maybe we can work it out
Cos this is how I feel

Do you know where you go when you give it all away
I'll be there for you, care for you
Love you everyday oh baby
And do you feel the same for me?
Everyday you're away
And I feel a little low
I would cry for you, die for you
Just to let you know oh baby
And if you come to me you know I'll make it right

Through out all my life
I never thought I'd have somebody
Someone to call my own
And now I've found
A little bit of heaven baby
A place to call my own

Baby if you turn around
And prove to me its real
Maybe we can work it out
Cos this is how I feel

Do you know where you go when you give it all away
I'll be there for you, care for you
Love you everyday oh baby
And do you feel the same for me?
Everyday you're away
And I feel a little low
I would cry for you, die for you
Just to let you know oh baby
And if you come to me you know I'll make it right

Hey there dont you know
You gotta slow down before you know
You gonna brake down and turn around
Before you know, you go and break my heart
When will you learn to be
A little helpful when you think of me
A little careful when you're close to me
Coz baby i loved you from the start

(~.-)//if yOu come to me

Tuesday, July 6, 2010

..[suAsana bAru.]

suAsana kAmpus yAng sUnyi sepi tAnpa kehAdiran pelAjar,nAmun kelihAtan pelAjar bAru diploma dan ijAzah sedAng menjAlankan minggu hAluan siswa (MHS 2010/11) di dewAn F2..bErbaju bAtik wArna merAh,kelihAtan pelAjar bAru mAsih gembirA dengAn suAsana bAru di University.jikA diingAtkan kembAli 3 tAhun,ku seperti merekA jugA…mInggu pertAma dilAlui dengAn suAsana sedih keranA berjAuahan dengAn fAmily.hAnya ketikA itu,cousinku yAng berAda di mUar dAtang melAwat ketikA weekend memUnculkAn diri.itU ceritA 3 tAhun ketikA ku di usiA 19 tAhun menjejAki kAki di mEnara gAding setelah menAmatkan kolej mAtrikulAsi di utAra.

ketikA itu,kU masih ku ingAt U ku ni still dAlam proses mEmbangUn,mAklum UTHM sebElum merupAkan kolej university,prAsananya kurAng.demi penAmbahan pelAjar yAng semAkin rAmai,setiAp hAri ku perhAtikan UTHM semAkin pesAt membAngun dengAn suAsana tAman..dengAn design bAngunan yAng perlbagAi.setElah 3 tAhun di sini,terAsa pembAharuan itU mendewAsakan ku secAra dAlam…dengAn kAwasan university yAng luas dengAn pemAndangan hijAu membErika semAngat pAdaku dAlam meniti hAri-hAri dAlam proses pEmbelAjaran.

8 jUn 2010,perpUstakaan UTHM telah dirAsmikan,merupAkan antAra yAng mempUnyai rekAbentuk yang menArik dAn dilengkApkan dengAn pelbgAi prasAna yang mOden.perpUstAkaan ini setinggi 5 tingkAt yAng melipUti 4 tingkAt untuk library sepErti pusAt multimedia,bilik penyelidikAn,bilik mAjalah dAn sebAgainya..kEsempAtan dAtang awAl seminggu mEmberi peluang untUkku menjEjaki kAki lebih awAl di library bAru ini.perAsaan terujA untUk merAsa kemAjuan sebUah library sebAgai student terlAlu mengUasAi diri ini.mElAwati keAdaan sertA kemudAhan yAng terdApat di library tersEbut… alhAmdulilah,ku bersyUkur wAlaupun hAnya tinggAl 1 semEster di sini nAmun berkesempAtan untuk merasA suAsana di library..semogA mEnjadi tEmpat keduA untUkku mengUlangkaji dAn menghAbiskan mAsa menikmAti sAat-sAat akhir seorAng pelAjar sArjAna mudA.

Monday, July 5, 2010

..[semEster tErakhir?]

selAmat pAgi dAn sAlam 1 mAlaysia….kU kini tElah berAda di jOhor,di kAmpus untUk menghAbiskan satu semester tErakhir.dengAn semAngat ku bAwa dAri kAmpung hAlaman diterjEmahkan dAlam kAmus hidUp untUk abAdikan dAlam proses pEmbelAjaran.pErjalanan jAuh dAri utAra ke selAtan kU lAlui dengAn senyUm dAn alhAmdulilAh perjAlanan selAmat kehendAknya..syUkur alhAmdulilah.tQ mama+ayah+abAng dAniel membErikan ku sAtu percUtian yAng terbAik untUk anAknya kesAyangAn merekA itu.ceritaku tEntang percUtian akAn coretkAn dinExt entry,wAlaupun cUti ini hAnya jAlan-jAlan m`sia nAmun perAsAan gembirA sentiAsa terpAcar dAlam setiAp sUdut diri insan bernAma cAhaya mAtaku(nOr aini)…

semester terAkhir?wAh,sudAh menghAmpiri penghUjungnya di sini…memasUki tAhun 4 yAng penUh dengAn cAbaran dAn dugAan.menyiApkan prOjek final.sebEnarnya tiAda yAng semUa mAnis dAlam menjEjaki kAki di sebUah university,terdetik jugA kenAngan pAhit dicAtatkan dAlam kAmus hidUp ini.3 tAhun tElah kU lAlui dengAn penUh mAkna setiAp jAm,minit dAn sAat bersAma sAhabat-sAhabat dAn kenAlan yAng lAin..tAngisAn dAn senyumAn itu membEriku mAkna sebUah kehidupAn yang jAuh dAri keluArga.


(~.-)//semEster tErakhir bAkal bermUla...doAkan terbAik untUkku

..[rindU pAda mAsakan mAma]

pAgi ini kU bAngun dengAn perAsaan yAng gembirA dan bersemAngat,perjAlanan semAlam dAri utAra yAng memenAtkan tElah hilAng diterbAngkan oleh sAng angin.betApa ia mengAjarkan perpisAhan antAra anAk dengAn mAma+ayah telAh mematAngkan sebuAh kisAh kehidupAn seorAng student pendidikAn…bErjauhAn mAknanya ku meninggAlkan semuA yang indAh di kAmpung halAman,binAtang kesAyanganku,si mioew2 dAn juga di hAmster bersAma yang lAin,kehidupAn di sini tidAk mampU ku pUn melAyan binatAng kesyAngan..biAr ler merekA berAdA di kg,rindu si cOmel..:-)berjAUhan maknanya ku meninggAlkan jugA mAkAnan yAng sedAp-sedAp mAmaku.tiAda lAgi hidAngan yAng mAmpu membUatkan ku bAhagia….kerinduAn ini terubAt apabilA sAhabatku cik imA rAshida+umAymah dengAn bAik hAtinya membUat spAgeti.

Sunday, July 4, 2010

..[ketika cintA bertAsbih]

mUngkin semAlam kU menAngis tentAng cintA dulu,mEnangis kerAna ku terlAlu jAtuh cintA pada insan yang sebEnarnya bUkan untUk diriku.wAlaupun kU ingin menghApuskan kenAngan bersAma dalAm kAmus hidUp ini nAmun adA kalA hAti ini sentiAsa terbAyang-bAyang diA di pelusUk hAtiku…kEkuAtan yAng kuciptA adA kAdangnya rUntuh begitU sAhaja…siApa mAmpu melUpakan orAng yAng pernAh dicintAi.adA pepAtah mengAtakan tEmpat jAtuh dikenAng ini pUlak orAng dicintAi.

mUngkin itU ceritA semAlam…hAri ini ku mulAkan ia dengAn sAtu ceritAku yAng bAru.membUka kAmus cintA.mOga cintA ini lebih bAik untUkku selAmanya.ku sentiAsa berdoA andAi diA cintAku dekAtkan ku pAdanya nAmun jikA tidAk jAuhkan dia dAriku,biAr ku sendiriAn tAnpa cintA dustA dAn kesetiAan cintA itU(~.-)//ketika cintA bertAsbih

..[...]

setiAp orAng boleh dikAtakan memiliki hAiwan pelihAraan.antarAnya iAlah hAmster atAu kUcing…kU pernAh mEmbela keduA-duAnya.si hAmster yAng comel dAn si kUcing licAh.penat memelihAra duA jenis hAiwan yAng berbezA.pemAngsa dAn mengsA.jAdi tUAnnya,yAng sentiasa berjAya ketikA si hAmster dan si kUcing asyik bermAin .kU xnAk sebUt pAsal hAmster,sebAb kU membElanyA hAnya sekEtika,tidAk selesa dengAn cAra hidUp si hAmster.selAma 22 tAhun ini,kU dAh mempUnyai kUcing hAmpir 20 ekOr.(~.-)//rindu..
Blog Widget by LinkWithin