Followers

Thursday, March 11, 2010

..[ketikA hatiku merindUi...]

jAm menUnjukkan jArumnya tepAt pUkul 6.14 pAgi,ku bAngun sebAgai hAmbanya sujUd dan berdoA hari ini dimurAhkan rezeki dan hAri ini dijAdikan lebih bAik dAri semAlam,dengAn senyumAn dAn jugA sinAr matAhari yAng menyinAr bUmi ini..hujAn yAng turUn membuAtku suAsana pAgi ini terlAlu segAr untUk dihirup udAranya...nyAmannya jiwA dan pEmAndangan...

ku lihat/bAca blOg seseorAng..seseorAng yang membuAt hati ini ingIn sahAja meluAhkan rasa cintA padanya..seseorang itU insAn yang ku kenAli 3 tAhun lepAs di bUmi mAlAysia,namUn sekArang dia telAh tiada di sini..mEngapaku begini?adAkah cinta yAng belUm sempAt diurAikan suAtu mAsa dulu kini tibA kembAli,mUngkin ianyA perAsaan sahAja...ku tidAk mampU menahAnnya lAgi...bilAku melihAt dAn membAca entry di blOg insAn itu,ku berkAta alAngkah bAgus nAma ku menEman insAn itu di sAat dia menUlis blOg.....mUngkin ianya perasAan perempuAn sepErtiku,adakAh ku perlu mengAbaikanya atAu mencubAnya?biar ler mAsa menEntukannya...biar jArak menghAmpiri kita berdUa dAn masa mendekAti....

Miss You Myspace Comments


(~.-)//sAlam kerindUan untuk insAn yang bernAma........

No comments:

Blog Widget by LinkWithin