Followers

Sunday, August 21, 2011

..[yA allah ku mOhon pAdamU..]


bismillAhirAhmanirAhim..AlhamdulillAh blog srikAndi cintA masih "hidUp" dengan entry yAng ku tulis wAlaupun ku tiAda ceritA menArik untuk dikOngsi..sepErti yAng ku yAng ketAhui, ku mAsih menunggU tAwaran penempAtan guru, nAmun penempAtan guru sertA jawatan kerAjaan dibekukAn sehingga 31 OGOS 2011..

"doAku semOga melAngkah 1 SEPTEMBER 2011, bAkal mendApat beritA gembirA..Amin ya robb.."

dAlam mAsa menunggu ini, niAt di hAti mahu menyAmbung pelAjaran ke peringkAt seterusnyA iaitu sArjana...bilA lihAt saudAra mAra dAn sepUpu yAng mengengAm segulung sArjana, hAtiku terAsa cemburu...yA allah, mUngkin cemburu itu bAik dAn itu dijAdikan contoh telAdAn bAgiku untUk menguAtkan semangAt untuk menyAmbung pelAjaran peringkAt sArjana...

sebelUm mengAmbil keputusAn mengisi borAng, ku kuAtkan diri untUk survey kursUs yang sesuAi sertA university yAng sesuAi dan berdekAtan...pilihAn ku antarA UPM serdAng, UTM skudAi dan UTHM johOr...

hAti ini teringin nAk menjejAki kAki ke UPM, xtau nApe...wAlaupun ku tAhu adA kelebihAn jikA menyAmbuNg di UTHM, tempAt ku mengAmbil degree 4 tahUn yang lepas...ku gAgah diri explore ke lAman web UPM, memasUki ke lAman web Fakulti PengajiAn PendidikAn...
terdApat bAnyak kursus yAng ditAwarkan..


"progrAm sarjAna without thesis-sarjAna pendidikan (teknik & vok) menjadi pilihan ku untuk ku click next...untuk membAca sinopisis sertA melihAt subject2 yang ditAwarkan.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

21 OGOS 2011, ku mendapat surAtAn tAwaran menyAmbung pelAjran ke UTHM dAlam kursus Sarjana Pendidikan Teknikal( Rekabentuk InstruksionAl @ Teknolgi)...


"yA allah ku mOhon pAdamU mogA ku membuAt pilihAn yang sesuAi"..Amin..


..[dOa istikharAh..]


dUlu bilA disebUt istikhArah dalam otAk ku mesti teringAt mimpi atAu apa2 pEtUnjuk lAin yang agAk “ predictable”.dAlam soAl aktiviti yAng ku nAk lAkukan, atAu university atAu barAngan yang ku nAk beli mAsih keliru.petUnjuk untuk benda-bendA yang simple ini memAng simple jugA.


dOa istikharAh:Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu
pengetahuanMu dan aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi persoalanku) dengan
kemahakuasaanMu. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung,sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedangaku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib...Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (orang yang mempunyai hajat
hendaknya menyebut persoalannya) lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya
terhadap diriku atau -Nabi Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: …di dunia atau
akhirat- sukseskanlah untukku, mudahkan jalannya, kemudian berilah berkah.Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku
dalam agama, perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan persoalan
tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja
kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku.”


tidAk menyesAl orAng yang beristikhArah kepAda al-khAliq dan bermusyAwarah dengAn orAng mukmin dan berhAti-hAti dAlam menAngani persoalAnnya.rupAnya untUk sesetengAh perkAra, jAwapan istikArah ini jAuh lebih indAh daripAda apA yang akAl mAnusia boleh bAyangkan.MasyaALLAH, lepAt beriktikhArah, kitA hApuskAn semuA perasAan tAkut dAlam diri dengAn kembAlikan semuA urusAn Allah, bertAwakal dan pAda mAsa yang sAma berusahalAh dengAn cAra kitA sendiri..


Allah menjAnhikan yAng terbAik bAgi merekA yang bermusyAwarAh dan isstikhAraj.dAn yang etrbAIk itu sebenArnya terlAlu indAh dAri apA yang akAl mAnusia boleh gAmbarkan..Saturday, August 20, 2011

..[selAmat berbukA puAsa..]

AlhamdUlillah, hari ini mAsuk 20 rAmadhan 1432H…cepAtnya mAsa berlalu kAn..sepAnjang 20 hAri ku berbukA di kediAman ku, belum berkEsempatAn membukA puAsa di luAr…adA jemputAn dARipada kAwan2ku nAmun ku menolAk…ku memilih untuk berbukA di kediAman bersAma keluArga, bersAma mAk ayAhku dan jugA abgku..dApat mengerAtkan silATurrahim dan jugA menikmAti hidAngan mAsakan ibu sendiri…itu lebih bAik untUk perut ku…InsyaAllah..


mEngimbAs kembAli, sepAnjang 4 tAhun di university dan 1 tAhun di kolEj mAtrikulAsi…bAzar rAmadahan menjAdi “dApur”ku untuk mencAri mAkanan untuk dijAdikan juAdah berbukA…setiAp petAng selepAs kelAs,ku akAn ke bAzar untuk membelinyA bersAma kAwan2….kAdang2 terasA bosAn cubA untuk membukA luAr di hotel dAn restorAn…amek pAkej buffet dengAn hArga berpAtutAn antAra RM20-RM30 seorAng…


memAndangku mAsih seorAng student, ku akAn bAjet bpe blnjA untuk setiAp untuk berbukA dan bersAhur…kebiAsaanya sebAgai pelAjar, menggunakAn duit lebih bAnyak walAupun ketikA masih di kOlej kediAman…hAnyA sem terAkhir ku memilih untuk tinggAl di rumAH sewa.AlhAmdulillah, dApat mAsak sendiri hidAngan..


antAra mAkanan yang ku sukAi ketikA berAda di bAtu pAhat iAlah nAsi beriAni ayAm/dAging/kAmbing….dAlAm sebulAn berpuAsa hanyA 2/3 kAli jerk u mAkan nAsi beriAni,.selAin itu ikAn/ayAm bAkar, kuih-mUih dan mAkanAn lAIn seperti lAksa penAng dan nAsi kerAbu..rindu mAkanan itu semUa nAmun mAsakAn ibu yAng ku pAling sukA, gemAr …..


~selAmat berbukA puAsa~..

Wednesday, August 17, 2011

..[Nuzul al-Quran..]

Selamat menyambut Nuzul al-Quran pada 17 Ramadan 1432H bersamaan 17 Ogos 2011. Bersama-sama kita menghayati hari yang mulia ini dengan penuh ketawadukkan kepada Allah S.W.T

Monday, August 15, 2011

..[kesihAtan & dUit..]


sAlam ramAdhan al-mubArak...hari ini umAt menyAmbut rAmadhan hari ke-15.syUkur alhamdulillAh..bAgiku, kesihAtan yang sihAt dan dapat menjAlani ibAdah berpuAsa bersAma keluArga adalah anugerAh yang tidAk terhinggA yang allAh kurniAkan pada hAmbaNya seperti ku ini...

setiAp hari ku memperuntukkAn 1 & 2 jAm untuk blogger wAlking, membAca entry yAng menArik..untUk menAmbAhkan ilmu pengetAhuan di dAda sertA mendApat iktibAr daripAda ceritA yang bermAkna untuk kehidupAnku..

sebEnarnya,ku sukA blOg blogger yAng menjAlankan bisnEs, sukA tengOk dan bAca cara pemikirAn sertA strAtegi yang dijAlankan oleh mEreka dalAm melAriskan produk...DAN produk yAng ku berminAt adAlah yAng berkAitan dengAn kesihAtan..mUngkin ku seorAng yang sAngAt mementingkAn kesihatAn dari hUjung kaki sehinggA hUjung rAmbut...

dAn....ku tertArik dengAn HERBALIFE..insyAallAh, tidAk lama lAgi ku akAn join teAm HerbALife..InsyAllah..melAlui pAntuAn awAl, herbAlife suAi dengAn jiwAku...menghArapkan ku berjAya memasuki teAm HerbAlife..


mencAri coAch............................

Thursday, August 11, 2011

..[Mengharap Rahmat Allah]


Mengharap Rahmat Allah

Dari jabir r.a katanya, dia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: ”Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke syurga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, tetapi ialah semata-mata rahmat Allah S.W.T belaka.” (Riwayat Muslim)

"..bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat". (Al-Hujuraat: 10)

“Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang muhsinin (orang yang memperbaiki amalannya).” (Surah al-A’raf: 5)


"Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu, sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya." (A-li 'Imraan: 8)

Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik Pemberi rahmat!" (Al-Mu'minun: 118)
Wednesday, August 10, 2011

..[kAgum dengAn eliA jejAriruncing]9 August 2011, buAt pertAma kali elia jejarirUncing mengupdAte blog selepAs kejAdian putUs tunAng dia bersAma khAirul fAhmi.dAripda apa yang ku bacar dari blog jejariruncing, Elia sangat tabAh orangNya, sAngat tenANg semAsa menulis updAte di blOgnya dan harUs dihOrmati pendApatnya.respek ler ayAt ayAt yang menunjUkkan betApa dia pAsrah dengAn yang menimpA dirinya..sesunggUhnya hAnya merekA yang terpipih sAhaja mendApat dugAan sebegini dAripAdaNya..

"Namun, disebalik segala kedukaan ini saya sangat bersyukur kehadrat Ilahi kerana Dia telah memberi ujian sebegini.Setelah melakukan solat istiqharah dan beberapa solat hajat, akhirnya Engkau beri petunjuk dan membuka “hijab” yg selama ini tertutup. Alhamdulillah kerana telah memilih hambamu yang serba kekurangan ini untuk diuji dan diberi petunjuk. Dan dengan ujian ini telah menjadikan saya lebih kuat dan tabah dari hari-hari sebelum. Saya yakin ada hikmah disebalik segala kejadian ni. Kebenaran itu walau pahit dan sukar diterima namun itu semua ketentuanMu. takdirMu ku terima dengan hati yang terbuka. Aku redha dengan segala yang telah Kau rancangkan ke atasku"


eliA ternyAta tAmpak mAtang apAbila tidAk lagi mAhu menuding jAri kepAda sesiApa tentAng kegAgalan pertunAngannya. kAgum dengAn eliA yang mAmpu membUat keputusAn sebegini.bukAn senAng untuk kitA memendAm perAsaan tetApi nAmpaknya eliA redhA dengAN takdir yAng ditentukAn kepAdanya..

"Tak perlulah dibahaskan punca sebenar keputusan kami untuk putuskan pertunangan ini. Tak guna kita saling menuding jari dan masalah pun tak akan selesai. Ini semua ketentuan takdir dari yang Maha Esa. Memang saya akui, masing-masing ada salah dan silap. Segala punca dan cerita secara details biarlah hanya saya, dia dan Allah sahaja yang tahu. Tak perlulah saya nak mengaibkan mana-mana pihak kerana banyak hati yang perlu saya jaga. The last thing i ever want to do is to hurt those people i truly love"

~semogA eliA bAkal seseorAng yang lebih bAik & suAi untuk diA..perempuAn yang bAik untuk lelAki yang bAik..insyAallAh.Amin~


..[ya mUhaimin...]yA muhAimin kau pelihArakan hAtiku untUk terUs mencintAimu...
ya jAbbar kAu gAgahkan hAti dan diriku dAlam menempUh segAla ujiAnmu..
yA ghaffAr kAu mAafkan segAla kesAlahanku pAda dirimU..
ya sAmi` kAu dengArlah rintihAn hatikU yang merAyu pAdamU..
yA bAshiiru kAu lihAtlah aku dengAn pandAngan kAsih sAyangmU..
yA aliimu kAu sAhaja yAng mengetAhui apA yAng adA di hAtiku ini..

❤*•¸.•´`¸.•❤´``•.ﷲ❤*•¸.•´`¸.•❤​´``•.ﷲ❤*•¸.•´`¸.•❤ﷲ❤*•¸.•´`

..[Episod Syukur Catriona Ross]


Suatu ketika dulu beliau pernah berasa tidak selesa dengan golongan yang menunaikan solat malah memandang 'ngeri' wanita bertudung litup. Tidak cukup dengan itu, agama baginya hanyalah sebuah ideologi. Bukan kepercayaan mahupun pegangan yang perlu diperkukuhkan. Apa yang dimilikinya pada waktu itu lebih-lebih lagi hal kebendaan mesti dibangga-megahkan.

Berpegangkan mantera "you have to be seen", fasa kehidupannya pada waktu itu dilalui tanpa terpalit sedikitpun rasa syukur dalam hati sanubari. Bukan terlupa untuk memanjat doa atas segala kurniaan, namun baginya untuk apa? Itu semua tidak penting pun. Lantas rona kehidupan pada waktu itu dilaluinya dengan penuh asyik mengikut persepsi ciptaannya sendiri.

Catriona Noorhayati Ross Bahrin atau lebih dikenali sebagai Catriona Ross bukan lagi nama asing dalam industri seni tanah air. Begitu cepat namanya dikenali apatah lagi hadir dengan pakej lakonan berkesan berserta seraut indah wajah kacukan. Namun begitu, kenyataan perenggan pemula di atas pada hari ini sudah menjadi sebaliknya. Setelah satu demi satu episod kehidupan berlaku umpama sedang melakonkan babak telenovela, beliau yang senang disapa Cat mula yakin untuk mengubah paksi yang ditegakkannya sebelum ini. Di kala ujian datang bertimpa-timpa, satu persatu hakikat kehidupan kian diyakini. Sedar beliau memang sedang berada di pentas lakonan dunia yang penonton setianya cuma satu, yakni Allah SWT.

Mati Hidup Semula

Tanggal 14 Julai 2007 kekal terpahat dalam ingatan wanita berasal dari Kota Bharu, Kelantan ini. Pada pagi tarikh tersebut seluruh negara gempar dengan berita kemalangan ngeri melibatkan dirinya. Pelbagai andaian dan spekulasi timbul apatah lagi melihatkan keadaan kenderaan yang dinaiki Cat bersama seorang lagi temannya remuk teruk. Namun, kuasa Allah SWT mengatasi segala-galanya. Cat terselamat walaupun patah kedua-dua belah kaki, retak tulang rusuk serta patah pada jarinya. Cat sedar beliau masih diberi kesempatan untuk hidup buat kali kedua.

Pun begitu, ada yang lebih 'parah' terpaksa dihadapi dalam keadaannya yang masih terumbang ambing saat dugaan kemalangan itu menimpa diri. Hal itu benar-benar menyesakkan jiwanya. Sebak, takut, dan malu bercampur baur apabila dia seakan langsung terlupa bagaimana untuk mengucapkan dua kalimah syahadah bagi menenteramkan segala kesakitan dan gundah di hati pada waktu itu.

"Ketika sedang mengerang kesakitan di hospital, emak suruh saya banyak-banyak mengucap. Saat itu dalam hati saya rasa sebak sangat sebab keliru antara selawat dengan syahadah. Saya jadi blank. Sebabnya sebelum ini saya ingat syahadah hanyalah ungkapan untuk orang nak mati sahaja dan tak nampak apa perlunya mengucap ketika tengah sihat. Malah langsung tak pernah diungkapkan pun sebelum ini. Dalam keliru itu saya tersebut kuat-kuat dan emak menegur bahawa yang saya sebut itu bukan syahadah tapi selawat. Kemudian emak ucapkan dan saya perlahan-lahan ikut," ujarnya sebak mengenangkan keadaan ketika itu.


~InsyAllAh hidAyah dAri Allah itu membEri sinAr bAru dAlam kehidupAn seseorAng itu~

Tuesday, August 9, 2011

..[jOdoh itu rAhsia ALLAH..]

jOdoh itu rAhsia ALLAH..

mEniti usia 23 tAhun, terdetik dAlam hAti siApa bAkal menjadi bAkal suAmiku kelAk..bAkal zauj untuk insan yAng bernAma Nor Aini or nAma penaku Ummi Aini…terdetik dAlam fikirAn bAgaimana perwAtakan sAng teruna yAng ku bertemU nAnti..terdetik dAlam benAk hAtiku, mAmpukAh ku menjadi seorAng isteri yAng bAik dan setiA untUk zAujku……..

yA allah, ku yAkin dengAnMu.ku yAkin dengAn pilihAnMu untuk hAmbaMu yang lemAh ini..ku tidAk mAhu menidAkkan diri untUk tidAk bercintA sebelUm akAd nikAh,bAgi ku sebUah perkAhwinan itu terbIna dAripadA sebuAh perkenAlan yang terjAlin antAra seorAng lelAki dan perempuan ajnabi..

jOdoh itu rAhsia Allah.Dan ku yAkin ceritA cintAku rAhsia untUkku…yA allah, permudAhkan urusAn ku dengAn lelAki itu.ku mOhon keredhAan dAlam menjAlani hubungAn ini..permudAhkan hAti ku menerimA dirinyA yang seAdanya dan dia menerimAku seAdanya di dAlAm hati….

2012..InsyaALLAH…

..[Apakah itu KEBAHAGIAAN]


Apakah itu KEBAHAGIAAN ?---->

Bagi orang miskin
wang itulah kebahagiaan

Bagi orang sakit
kesehatan itulah kebahagiaan

Bagi mahasiswa
gelar sarjana itulah kebahagiaan

Bagi penganggur
pekerjaan itulah kebahagiaan

Bagi orang tua
anak berbakti itulah kebahagiaan

Bagi orang lumpuh
berjalan itulah kebahagiaan

Semua orang punya definisi kebahagiaan
namun sedikit sekali yang mengatakan Hidup dalam kasih Allah
dan Rasa syukur itulah kebahagiaan!

Sunday, August 7, 2011

..[7 rAmadhan 1432H..]

salAm ramAdhan…dAlam sedAr tAk sedar hari ini 7 ogos bersAma 7 rAmadhan 1432H..7 rAmadhan bermkna bUatku kerAna merupAkan tArikh ku dilAhirkan 23 tAhun yang lepAs..ketikA ibuku bertArung nyAwa melAhirkan ku, ketikA umat Islam sedAng melAksanakan ibAdah puAsa..di usiA 23 hAri ku menyAmbUt Aidilfitri yAng pertAma..ibu selAlu mengingAti ku tentang tarikh 7 rAmadhan ini..penuh mAkna disebAlik tArikh tersebUt..

sempenA bulAn rAmadhan yAng mulia ini, ku berdOa agar kehidupan ku dan kelUrga ku agar bAhagia dan diberkAti olehnYa..

selAmat berbukA puasa semuA…:-)

Thursday, August 4, 2011

..[pertUnangan..]


Tempoh Pertunangan adalah tempoh pasangan akan diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan sebelum memasuki alam perkahwinan. Ujian yang paling halus akan menjangkiti hati. Dari situlah, kemungkaran dan maksiat lain akan menular.Tempoh ini sememangnya untuk kita mengenali bakal pasangan kita, keluarganya, namun, gunakanlah pendekatan terbaik, dengan mengurangkan ruang-ruang untuk syaitan mencucuk virusnya pada hati kita ini. Jagalah hubungan pertunangan sebaiknya, demi keberkatan sebuah perkahwinan yang suci."

Tuesday, August 2, 2011

..[syUkur alhAmdulillah]

AHLAN YA RAMADHAN KAREEM!!

-Hayati Ramadhan: bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Gandakan AMALAN, kukuhkan IMAN, lenturkan NAFSU.::. Moga sama2 beroleh RAHMAT dan AMPUNAN dari ALLAH hendaknya~ اللهمّ إنّك عفوّ كريم تحبّ العفو فاعف عنّا

syUkur alhAmdulillah ke hAdrat Illahi kerAna ku mAsih bernyAwa, mAsih menghirup udara di bUmi pinjAmanNya…ku tAdahkan tAngan keNya semogA Ramadhan ini memberi ku seribu satu pengertiaan dan pengAjaran sebAgai seorAng hAmbaNya, sebAgai seorAng anAkanda kepAda keduA ibu bApa dan jugA seorAng sahAbat untUk kenAlanku…

syUkur alhAmdulillah ke hAdrat Illahi kerAna Ramadhan kAli ku bErpelUang menikmAti kemAnisan berpuAsa di kediAman sendiri, di kAmpung hAlaman sendiri bersAma kelUarga tersAyang…mAsih ku ingati zAman belAjar di Kolej Matrikulasi Kedah sertA di Menara Gading…kenAngan berpuAsa sebAgai pelAjar mencabAr sedikit..bErbuka puasA pun di kOlej kediAman……….mAsih ku ingAt lagi,bAzar serta terAwih..

syUkur alhAmdulillah ke hAdrat Illahi kerAna RamadhAn ini membEri seribU pengErtian untUkku.Insya-allah tAhun ini berpelUang menunAikAn solAt tErawih bersAma kelUarga..Ya, ku lEbih selEsa dApat menunAikan solAt sunAt terAwih di kediAman sendiri berbAnding di Masjid dan surAu..berimAmkan ayAhandaku tersAyang..nikmAtnya yAng terhinggA..dApat mengerAtkan silAturAhim sesama kelUarga.

bAgaimana Ramadhan 1432H kamu semua?tEntu pelbAgai ceritA menArik untUk dikOngsi bersAma rakAn blog…

Monday, August 1, 2011

..[Cinta bukAn mengAjar kita lEmah]"Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan.Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan semangat." -Hamka

mUka depAn HARIAN METRO yang bertArikh 31 Julai dan 1 ogOs memapArkan pertelingkAhan antAra khairUl fAhmi (pEnjaga gol nombOr satu negara) dengAn eliA (jejArirUncing)…yA allah, terkejut membAca mengenAi kisAh merekA berdua ini.terpUtusnya sebuAh ikatAn pertUnangan antAra elia dan apex…

sEbenArnya, ku antAra follower blog si jejAri runcing itu..antAra sebAb ku meminAti blog jejariruncing kerAna ku meminAti khairul fAhmi.bUkan minat kerAna apA kernA arena sukAn bola sepAk…antAra entry yAng pernah ku bAca ialAh tentAng mAjlis pertunAngan merekA yang berlAnsung akhir bulan mAy yang lepAs, 2 bulAn mengikat tali pertunangAn nAmun pUtus di tengAh jAlan..

sebEnarnya ku kurAng ckit dengAn pErangai elia yang terlalu mengongkong dan menjAga kahirul fAhmi, mAklum ler khairul fAhmi ini pUblic figure,cAra si eliA mengOngkong bAgi seorAng lelAki akan keterlAlauan…

orAng tuA kata time pertunangAn ini dArah mAnis dAn bAnyak dugAan..seperti iktibAr dari kejAdian pertunAngan elia dan khAirul fAhmi, seorAng perempuAn perlu memberi perluAng pada lelAki yang kita sAyangi untuk menjAlani kehidupan yang selesA dan lelaki pun perlU jUjur dengan tuning beliau..

kesimpUlan daripada kisah merekA ini, sebuAh perhubungAn tAk kirA ler pAsangan kekAsih, pasAngan sUami isteri yang pentIng tolak ansUr serta sAling fAham-memAhami…cUba tAnamkan sifAt sAbar.Allah bersAma orAng yang sAbar…dan sebAgai mAnusia kitA kan redhA dengan qada dan qAdarm rukUn imAn yang keenAm..Mungkin Allah nAk uji kitA bertemu dengAn orAng yang sAlah sebelUm bertemU orAng yAng suAi dengAn kita…

DAN…………..jAngan jadikan medan blog serta facebook serta twitter sebAgai medan untUk memburUkkan orAng, ingAt Allah Maha Adil, jAngan hAri ini kitA bergembirA kerAna memburukkAn, esok orAng lAin bergembirA melihAt kitA..


~Salam Ramadhan dAri blog Srikandi Cinta~…
Blog Widget by LinkWithin