Followers

Friday, April 30, 2010

..[pErtemuAn & pErpisAhan..]

“pErtemuAn dAn perpisAhan lumrAh kehidupAn di dUnia”

pertEmuan terjAdi dengAn tidAk sengAja ibArat ianyA tidAk diundAng,nAmun perpisAhan itU tidAk diredhAi mencetuskan perAsaan rindU untUk melepAskan….perpisAhan antAra seorAng ibU terhAdap anAknya untUk menyAmbung pelAjarAn diredhAi dengAn hArapan anAk bAkal membAwa segUlung ijAzah mAsa hAdapan,insyAllah.doa seorAng anAk,agar pepisAhan antAra utAra dAn selAtan bAkal diberkAti olEhNya..itU ceritA ku dengAn mamakU tersAyang yAng berAda di kampong..

perpisAhan antAra sAhabat tentU meninggAlkan bAnyak kenAngan yAng perlU dicAtatkan dAlam sAnubari seorAng gAdis sepErtiku….perkEnalan yAng singkAt dAn perpisAhan dipEnghUjungnya mencEtus kesedihAn…ku hAnya mengUcapkan selamAt tinggAl pAda kenAlan-kEnalan yAng telAh senior dAn bAkal mengAkhiri sAat-sAat akhir di bUmi johor..jikA andA membAca entry,kU ucApkan selAmat berjAya andA semuA…..ku yAkin perpisAhan ini bAkal mendewAsakan kitA semuA…

ku juga berbAkal berpisAh dengAn clAssmatesku yAng tersAyang beberApa bulAn lAgi…1 sEm untUk menghAbiskan matlAmat di sini sebElum mAsing-mAsing pergi membAwa hAluan sendiri…ku rindU semuA kenAlanku yAng ku kenAl di bUmi jOhor…yA allah,berikAn kekuAtan agar pertemuAn & perpisAhan ini memberikAn ku semAngat untUk meneruskAn kehidupAn sebAgai hAmbanya..Amin.

Broken Heart Myspace Comments

Thursday, April 29, 2010

..[friEnd...]

gOod friEnds
are likE stArs
yOu don`t alwAys see thEm
bUt they alwAys thEre!!

Friends Myspace Comments

(~.-)//..

..[mEngapaku begini?..]

selAsa,rAbu dAn khAmis…tigA hAri bertUrut-tUrut ku mElangkah ke f2 untUk mengAmbil exam untuk sUbject tertEntu…kepEnatan amAt terAsa dAn stamina untUk berfikir mAkin berkurAng.jAdual exam yAng tidAk terAtur membUatku hAmpir lOss….hAri ini study electrical,pEtAng pAsal sUbject awAm dAn mAlam sUbject pendidikAn..fikirAnku pEning………ku akUi jAdual belAjarku tidAk terAtur,bAnyak bendA perlu difikirkAn untUk sem…serAbutku!!...
tApi kU fikir kEmbali,mEngapa ku mengEluh sedAng ku pAtut bersyUkur ku dAh sAmpai tAhap ini,hAmpir 2 sEm lAgi untUk ku mengAkhiri sArjana mudA pendidikAn..bAkal bertEmu dengAn pelAjar sekolAh.kU perlu bersemangAt agar anAk-anAk didikku nAnti tidAk sepErtiku ketikA melAngkah di university..ku perlu berusAha dengAn lebih gigih untUk menghAbiskan 3 pAper yAng bakAl diAmbil nAnti…..doAkan terbAik untUkku…


Hello! Myspace Comments

(~.-)//love kAmu semUa..:-)

Wednesday, April 28, 2010

..[tentAng lelAki..]

lelAki?berlAinan jAntina dengAn..kU perempuan,diA lelAki..[diA tidAk merUjuk pAda sesiApa].bilAku mengEnal seorAng insan bernAma lelAki…selAmanyA ku dilAhirkan 22 tAhun 3 hAri 18 jAm 23 sAat ini,ku mengenAl lelAki yAng pertAma,tentu ayAhandaku tersAyang,hj ahmad bin ibrAhim..diA yAng ku sAyang,hAri-hAri dengAr suAra diA..terAsa tEnang hAti ini,nAmun selAmanya 22 tAhun,adA kAla ku dengAn tidAk sengAja mengEcil hAti seorAng ayAhanda..itU ceritAku seorAng anAk kepAda ayAhanda,seorAng lelAki yAng ku sAyangi….

zUlkifli+zAinuddIn…nAma yAng dibErikan olEh mAma+ayah kepAda duA anAk terunA kesAyangAn…dAn merekA merupAkan abAngku yAng selAlu menjAga dAn menAsihati ketikAku di usiA kAnak-kAnak,mUngkin kU terlAlu nAkal ketikA itu…bila ku mEmpUnyai abAng,tentu sekAligUs ku mengEnal lelAki secAra dekAt dAn mendAlam…bEgini dAn begitU perAngai lelAki dalAm kElurgA,kerjAya dAn hubUngan istimewA…kU mengAgumi abAng2ku…semogA merEka bAhagia dengAn kerjAya merekA dan ingAt adik bOngsu kamu di sini…

mengEnal lelAki sebAgai seorAng sahAbat/kawAn....selAmaya ku di alAm persekolahAn,kolej dAn jugA university,ku mempUnyai sejUmlah kAwan lelAki dAn merekA-merekA bAnyak membAntuku dalam urusAn pelAjarAn dan sebAgainya…..berbicAra tentAng lelAki yAng diminAti,hAti ini berdebAr-debAr untUk berbicAra tentAngnyA…risAu jikA diminAti membAca entry,mUngkin mengAtakan ku ini bAjet bAik dAn mengingin sesUatu yAng terbAik dAri diA…[diA merUjuk pAda seseorAng yAng diminAti.he2]..ku lihAt dia selAlu singgAh di blog..kAmu bAca entry2ku?terhAru..sebAb kamu dAtang menyinggAh,ku dengAn malu-mAlu kUcing mengAlukan kAmu….

bilA di usiA 22 tAhun,ku sebOlehnya tidAk mAhu menUlis tentAng kenAngan lAma,biAr kenAngan lAma itu hilAng dAri sAnubAri insane bernAma nOraini..biArkAn entry-entryku lebih mAture dAn sekurAng-kurAngnya bilA kAmu membAcanyA,bOleh mengEnali dirikU…ku ingIn kamu tAhu kU memerhati kAmu dAri jAuh…


(~.-)//bAgaiman ya rAsanya jatUh cintA?..=.-

Tuesday, April 27, 2010

..[gOod lUck untUk semuA..]

sEmester 2009/2010 diakhiri dengAn demAm peperiksAan di pEnghujUngnya…kAli ini ku dicAbar dengAn jUmlah pAper yAng mencApai 7 semUanya..dengAn tArikh peperiksAan yAng berterusAn setiAp hAri ini…ku hAmpir lOst dengAn psm,mAsa terluAng dAn diperuntUkkan pAda prOjek tAnpa menghirAu sAat-sAat peperiksAan yAng hAmpir tArikhnya…di sAat ini,di tArikh 27 april ini ku telAh selesAi untUk 3 pAper,da mEmpunyai 4 pAper yAng mAsih belum diAmbil….fikirAn ini telAh membAyangi kAmpung hAlaman,bersAma mAma+ayah dAn bersAma mAsakan mAma yAng tersAyang….nAmun ku perlU kuAtkan semAngat menyElesaikan beberApa pAper yAng tinggAl bersAma-sAma tEman yAng lAin..gOod lUck untUk semuA..doAkan terbAik..




(~.-)//lepAk & stUdy di MCD...

Sunday, April 25, 2010

..[kEmaafAn dipintA..]

“mEngakui kesilApan yAng dilAkukan terlAlu susAh untuk diucApkan dAri mUlut seseorAng..sAmada kesilApan itu secAra tidAk sengAja atAu disengAjakan atAs sesuAtu perkArA atAu sebAb”…..



mUngkin ku tergerAk hAti untUk membicArakan tentAng stAtusku terhAdap kAwan-kAwanku yAng sekelAs dengAn ku sewaktu di tingkAtan 5..mAafku pintA,ku mengAmbil keputusAn untUk tidAk mempunyAi kamu dAlam list fb wAlaupun kAmu antAra insan-insAn yang bersAma mengejAr kejAyaan di usiA 17 tAhun untUk memperOlehi kejAyaan di SPM…wAlaupun adA antAra kamu mempUnyai bLOg sendiri ,mAmpu membAca entry ini…..ku hUlurkan kemAafan dAriku untUk kAmu semuA.mAta ini tidAk mAmpu melihAt kamu semuA mEnfitnAhku di pOst-pOst fB yAng membUat kU merAsa perlUkah kAwan sepErti itU dalam hidUp ini….ku tidAk perlUkannyA!!!...kU sAngat-sAngat memilih seorAng kAwan,kAwan adalAh insane yAng bolEh berkOngsi sesuAtu dengAnku bukAnnya insan yAng membuAt sesuAtu di bElakang ku…kAmu bukAn kawankU…….percAya lAh pa yAng ku buAt ini terbAik untUk kamu semUanya dAn diri sEndiri………bilA ku dengAn bErani melAbelkan kAwan baik sebAgai perAmpas cintA,tentu seribu kAli ku berfikir sepErti itU.kU bukAn membEnci percAya apA yang diA telah buAt itU telAh membEri kesAn hitAm dAlam hidUp ini……ku tidAk mampu mEnanggung kesedihAn yang sengAja kAmu rekA hAnya ingIn berselindUng di bElakang bAyang-bAyang………

bAikkah ku sehinggA melAbelkan merekA sepErti itu?ku tidAk sekAli,jAuh untUkku bAngga diri..ku hAnya gAdis yAng mencAri cintA sejAti nAmun kerAna kAta-kAta dAn fitnAh itu kU hAmpir tidAk mempercAyai semuA orAng…rEnung kEmbali pAda yAng kAmu kAta di pOst2 kAmu itU.Ku mAmpu melihAtnyA dAn semAkin hAri ku semAkin mEngenAl kamU semuA….hAnya doA dApat ku kirImkan untUk semuA..smOga kalian berjayA dAn tidAk perlU dengki antAra sAtu..kEjayaan dAn rezeki itU dAtang dAriNya untUk insane yang mengingAti dAn mentAati..sAma2 kitA mendekAti pAdaNya..mUngkin sUatu hAri kitA bAkal bertEmu dAn di sAat itu,ku hArap ceritA ini mEnjadi sAksi kU mEnyayAngi kAmu …..


(~.-)//wAhai kAwan2ku fOrm 5,mAafkanku….ku ingIn sendiriAn tAnpa ceritA-ceritA itu..

..[rindU lelAki itU..]

Di kAla mAlam yang sUnyi tAnpa khAbar beritA sertA sEnyuman mAnis seseorAng itu,kU merAsa kehidupAn di mAlam ini tiAda lengkAp sebAgai gAdis…ku dilAmun rindu yAng teramAt pAda seseorAng itU…..merindUi lelAki itU…dAtang ler pAda mimpi-mimpi agar engkAu tAhu yAng si gAdis ini merindUinyA.
Love Myspace Comments



(~.-)//merindUi senyUman itu..

Saturday, April 24, 2010

..[24 april 2010]

24 april 2010…22 tAhun ku dilAhirkan di dUnia ini.tErima kAsih untUk ibUku tersAyang hjh khOdijah bt awAng tEh……..ku berdOa agar ku dipAnjangkan usiA semogA citA-citAku tercApai.di usIa 22 tAhun,tiAda permintAaan dAripada fAmily sempEna tArikh ini.mUngkin tAhun lEpas ku berjAya memperOlehi cAmera lUmix,dan mElancOng ke indOnesia..nAmun tAhun ini kU ingIn kejAyaan dAri diri ini.kU berazAm untUk memperbAiki diri dAn membIna hUbungan yAng bAik antAra insan lAin..dAn tAhun ini ku tAnpa kAmu dAn istilAh cintA..kU redhAinya..kU bukAn gAdis kesepiAn untuk mengEjar cintA-cintA itu,nAmUn ku tAbah mencAri erti kehidUpan di dUnia…sebAgai anak untUk mAma+ayah,adik bOngsu kepAda kakak+abAng2ku,kU mAsih bElum selEsai dAlam misi meniti usiA dewAsa ini……kEsyUkuran pAdaNya,dilAnjutkan usia sehinggA 22 tAhun…..adAkah selepAs ku mencAri cintA untUk sebUah perkahwinAn?hAnya waktU dAn keadAan menentUkan.biArku tAnpa cintAnya,asAl diri ini bAhagia bersAma yAng lAin……tErima kAsih yAng wish birthday pAdaku..sAyang semuA..:-)



(~.-)//kU di usiA 22 tAhun...


..[mAjlis pertunAngan..]

tAhniah kU ucApkan pAda kAk ct zAharah,di atas pertunAngan bersAma abAng fadhil…semogA pertunAngan ini bAkal membAwa ke alAm perkAhwinAn,i`Allah…




(~.-)//bersAma kAk ct zAharah..tAhniAh

..[bErsAma merekA..]

22 april 2010,bertEmpat di pizza hUt bp mAll,kU bersAma hoUsemAte yAng lAin mengAmbil kesempAtan mAsa terluAng sebElum peperiksAan yAng setErusnya menikmAti kesedApan pizza dAn jugA spAgeti…..tiAda kAta ingIn mengAmbarkan saat-sAat ini.terimA kasih pAda hOusemAteku,semogA perkEnalan dAn persAhabtAn akAn kekAl walAupun semester depan bAkal berpisAh..ku mEmilih untUk tinggAl bersAma umAy di kediAman sewA dAn merekA di kOlej………terimA kasih kAmu semUa..





(~.-)//adAkah mAsa begIni bAkal berulAng?

Wednesday, April 21, 2010

..[mOrning.....]

mOrning...:-).jAm di tAngan menUnjukkan pUkul 10.33 pAgi.hAri ini kU sengAja on9 lewAt bAgi membEri pelUang untUkku mentelAah peljAran..esOk merupAkan sUbject killEr....pAgi ini ku tErus mEmbukA blOg srikAndi cintA...entAh tergErak hAti untUk melihAt livE trAffic fEed and kU melihAt pelAwat dAri ulsAn,koreA...kAmu dAtang menyinggAh di blOgku rupAnya atAu hAnya kAwan-kAwanku hAnya dAtang?...dikEsempatAn ini mengUcapkan hEpy birthdAy untUk en jOe.

Hello! Myspace Comments


(~.-)//mUlakan hAri ini dengAn senyumAn

..[thAnk yOu..]

kU lihAt follOwer di blOg srikAndi cintA ini sEmakin hAri semAkin bertAmbah,tErima kAsih ku ucApkan kepAda bloggEr sAmada yAng sudAh lama beradA di alAm mAya ini atAu bAru mencUba di alAm pEnuh reAliti dAn khayAlan..
mUngkin setAhun lEbih ku alAm blOg,kU mengEnali rAmai kenAlan samAda secAra tidAk sengAja atAu hAnya melAlui blOgwAlking...kU mEnghArgainya..kU lihAt sahAbat-sAhabatku yAng di alAm persekOlahan dAn jugA di mAtrikulAsi mencoret kenAngan dAn cAtatan hidUp di alAm blOg ini....

Thank You Myspace Comments


(~.-)//bAgaimana mAhu nAikkan nilAi nuffnAngku ini?dA tips?...

Sunday, April 18, 2010

..[kU merindUi persAhabatAn..]

sebElum ku mEnulis entry,kU memOhon pAda tuAn empUnya gAmbar kEbenAran dUlu….andAinya ia bAkal mengUris perAsaan kAmu,seribU kemAafan ku mOhon sebAgai seorAng sAhabat yAng ku kenAl hAmpir 10 tAhun….hAri ini terdEtik ku mEmbukA fAcebOok dwEn rejAb,dAn terlihat gAmbar-gAmbar terbAru kAmu..hAti mulA rAsa jAtuh cintA semUla…namUn apA ler dAya cintA itU dAtang sekAli sAhaja dAn ianyA menjAdi kenAngan terindAh untUk dikEnangan sebagAi gAdis…jAuh dAlam lUbuk hAti,perAsaan menyesAl mengucApkan perpisAhan antAra kita..nAmun kU tAhu jika kAmu sAyang pAdaku,mesti perpisAhan itu tidAk berlAku….

tetApi sepAnjang mengEnali kAmu,ku merAsa kebAhagiaan itU datAng pAdaku………hAnya ku tidAk menerimA jarAk jauh memisAhkan kitA.mEngapa ku diUji dengAn itU?untUk kAmu..ku sentiAsa mendoAkan kamu bertEmu insan yAng memAhami kamu…… ku dan kAmu dilAhirkan untUk bersAhabat…


(~.-)//kU merindUi persAhabatAn 10 tAhun itU antAra ku dAn kAmu..

..[mEniti sAat-sAat akhir ...]

tArikh 20 April tinggAl 2 hAri lAgi..perAsaan untUk mengUlangkAji dengAn seriUs belUm ku temUinya,mengapAkah ianya bErlaku?kU tidAk mEngetAhuinya…mUngkin terlAlu fOkus pAda prOjek sArjana mudA…nAmun alhAmdulilAh PSM tElah berjAya melepAsi untUk semester ini..semEster depAn,meneruskan PSM 2 yang bAkal mengUji ketAhananku….

dAlam suAsana exam yang bAkal tibA,terlintAs dAlam hAti ini ingIn merelAxkan diri bersAma-sAma kAwan-kAwan..kU mencUri mAsa itU bersAma merekA.wAlaupun dAlam hAti berAsa berbelAh bAhagi untUk memilih antAra study atAu sebAliknya……ku pErlukah mAsa untUk merehAtkan jiwA+fikirAn…..


(~.-)//bErsama-sAma cik umAy+mAi+assmA+adik hAtim...like this:-)

..[jAngan biArkan ...]

jAngan biArkan dirikU jAuhkan diri dAripada cintA dan kAsihNya….ya Allah bAgi petUnjuk pAdaku agar setiAp lAngkahku mengejAr kejAyaan diakhirnya di pEnghUjungnya memperolehi sesUatu yang dinikmAti diri ini..kAsih sAyang dAriNya,fAmily tersAyang dAn jugA orAng yAng rApat dengAnku…..


(~.-)//selAmat menghAdapi exAm

Monday, April 12, 2010

..[‘ibrAh disebAlik perjAlanan hidUp..]

Aku mencari ‘ibrah disebalik perjalanan hidup.. refleksi dan muhasabah itu penting, mencari kelemahan dan kedhaifan diri untuk diperbaiki.. tidak ku impi menjadi sesempurna insan seperti Muhammad, kerana ku tahu tidak ada yang lebih sempurna darinya Habibullah, namun ku berusaha menjadi seperti dia insan teragung.. payah jerih itu wujud, namun ku tahu, sesiapa mencari jalan menuju-Nya, pasti dibukakan-Nya jalan-jalan-Nya.. Tuhan, moga tidak kerana tulisanku ini, di Akhirat kelak ; dia membawaku ke neraka-Mu.. Allahumma thabbit qalbi, Allahuma sorrif qalbi.. amin ya Allah


(~.-)..semOga esOk membEri kekuAtan untUkku menghAdapi seminAr PSM..

Sunday, April 11, 2010

..[kErinduAn..]

kEsilApanku keegOanmu…

mUngkin hAti tertibA mengingAti kenAngan itU…bErmain-main di setiAp pelUsuk fikrAn ini…kU tidAk dApat menghilAngkan dengAn sekElip mAta..jeritAn hAti menyAtakan kesilApan dUlu terhAdap diA terlAlu menghAmpiri..kU tidAk mAmpu menghAdapinyA…jikA diberi peluAng,ingInku berjUmpa dengAn dia,adAkah kesilApanku atAu keegoAnmu menyebAbkan cintA itu pergi untUk selAmanya…

silApku menegUr keegOaanmu dAlam hUbungAn ini?adAkah ku kurAng bUdi bahasA sepAnjang perkEnalan dAn perhUbungan ini?adAkah ku terlAlu sibUk dAlam mengejAr ilmU sehinggA perAsaan sayAng+cintA semAkin kurAng?

Emo Myspace Comments

(~.-)//mErintih kerindUan..

Saturday, April 10, 2010

..[mAlam anugerAh pelAjar..]

mAlam anugerAh pelAjar berlAnsung dengAn jAya pAda 9 aprIl 2010..ku tidAk mahu membicArakn tentAng itU….tiAda pAnya yAng menArik pUn..hAti terlUka adAlah…biAr kali keduA dAn terAkhir untUk ku pergi mAjlis sepErti itU……


(~.-)//tAhniah pAda yAng berjAya,diAntara merUpakan sahAbat2ku..

..[mEngapA hAtiku ini....]



mEngapA hAtiku ini kini tidAk memiliki perAsaan sAyang dAn mencintAi lelAki..hAtiku tawAr untUk berusAha memiliki perAsaAn ni…mEngapAkahku begitu?yA allah,ku kehilAngan perAsAan itU.di usiA 22 ku mEmohon pAdaNya,jikA ku jAtuh cintA untUk biAr ler kU memiliki perAsAan yAng kekAl sehinggA ke sebUah perkAhwinAn..biAr ku simpAn perAsan itu dalAm hAti tUlus ini dAn mEncAri insan yAng bernAma lelaki untUk sebuAh cintA sejAti..i`allAh

..[.........]

hAmpir semInggu ku tidAk updAte…keAdaan yAng menghAlangku untUk meluAngkan mAsa untUk blog srkAndi hAti..lAporan PSM telah selesAi diserAhkan kepAda pAnel,nAmun perAsaan untUk membEntangkan proposal kepAda pAnel-pAnel selAsa ini terlAlu bermAin-mAin dalAm fikirAn..ku perlU kuAtkan semAngat untUk berjAya menjAwab semuA persoAlan yAng bAkal ditAnya kelAk..doAkan yAng terbAik untUkku…….



(~.-)//doAkan yAng terbAik untUkku

Saturday, April 3, 2010

..[sehArum bAuan syUrga..]

biArkanlAh
biArkanlah ku membAsahkan
membAsahkAn mAtakU..
mEnangis kerAna Allah
bukAn keranA mAnusia
dan bukAn jugA keranA hartA jugA dUnia.

biArkanlAh
biArkanlah ku menyesAl
kerAna ku ingin sekAli mendekAtinyA..
ingIn merAih cintAnya..
yAng mEmang cintAnya untuk kAmu semuA
tApi biarkAnlah
biArkanlAj jikA ku mAhu mEnjadi pertAm a dimAtaNya..

tApi….
jAngan biarkan!!
jAngan biarkAn ku berpAling dAriNya
kerAna dUnia dAn mAnusia
doAkanlAhku dAn kamu terUs berAda di jAlanNya
amin…………….

(~.-)//sehArum bAuan syUrga..

Thursday, April 1, 2010

..[kU sedih………..]

kU sedih………..

hAri ini 1 april 2010 mencAtat sejarAh bila diri ini terlAlu sedih…bukan berkaitan dengAn cintA atau fAmily tApi melibatkan prOjek sarjAna mudA I…tEpat pUkul 5 petAng,ku menghAdiri tAklimat PSM I dengAn menghArapkan sesuAtu berita gEmbira sebAgai hadiAh bulAn april,nAmun segAla-segalAnya bertukAr..

prOposal PSM I haruslAh dibentAngkan dalAm English sepEnuhnya..bukAn ku tidAk pernAh membentAngkan sesuAtu dalam English,nAmun iAnya berbezA dengAn PSM..bAb I hAruslah ditukArkan ke English dAn setiAp istilAh hAruslah diubAh kepada English dAlam mAsa seminggu sebElum ianyA berakhir..Ku bElum bersediA untUk itU

13 aprIl---> vivA psm tEpat pUkul 2.30 petAng…mInggu study bAkal berakhir dengAn PSM..hAncur hArapanku untUk mengUlangkaji sepEnuhnya di tErAtak bOndaku…nAmun segAla-segAlanya pErlu kU tempUhi dengAn senyUman dAn sentiAsa berdoA kepAdaNya memOhon yAng terbAik untUk insan ini…ku rindUi mAma+ayAh di kedAh.

(~.-)//mEnghAdapi sAat-sAat sedih bersendiriAn..
Blog Widget by LinkWithin