Followers

Sunday, February 28, 2010

..[menghAdapi sem terakhir dengAn jAyanya..]

assAlamulAikum…pEmbuka bicAra.kegembirAan tergAmbar dalAm setiAp perlAkukanku sepAnjAng minggU ini..adAkah ku dilAmun cintA atAu hAnya kegembirAan yang sengAja ditUnjUkkan…cUti 3 hAri,kU abeskAn bersAma kawan-kAwanku yang tersAyang di sini..kU tidAk mampU melAngkah pulAng kAmpung di kAla fAmilyku berkUmpul di kedAh….mEnemAni umAy bowling di klUang mAll dAn menOnton wAyang bersAma housemAte menjAdi pengisi sepAnjang cUti ini…tidAk dilUpakan PSM yang disAyangi.bilA PSM disebUt tentU fikirAn memikirkAn sesuAtu yang dilUar jangkAan,adAkah ku bersediA menghAdapi vivA yang tinggAl 5 minggU?kU mengAtakan padA diri ini,kU tidAk mampU sekAli…bagAimana ku ingIn meniti sAat-sAat gembirA itu setElah kU menghAmpiri sem-sem terAkhir di bUmi jOhor…adAkah ku mAmpu menggEngam segUlung ijAzah setErusnya menyAhut cAbaran kemEnterian pEndidikAn m`sia untUk mendidik anAk bAngsa…nAmun kegembirAan ini kU simpAn dAlam kenAngan diri ini…doAkan ku berjAya menghAdapi sem terakhir dengAn jAyanya...
(~.-)mErindui insAn-insAn jAuh...he2


Saturday, February 27, 2010

..[jAngan sia-siAkan orAng yang kAmu sAyang..]

gAdis adAlah seorAng kekAsih butA,dia bertAnya pAda kekAsihnya bernAma bOy

gAdis:kEnapa kAmu mencintAi orAng butA sepertikU?
bOy:kerAna cintAku bukAn dengAna mAta tApi hAti……
si gAdis tersenyUm
gAdis:jika satU hari kU boleh melihAt,kU ingin menikAh dengAnmu…CUma kamu yang boleh merimaku seadanyA..
bOy:ku jugA berhArap begitU

suAtu hari gAdis melakukan pembedAhana mata,setElah si gAdis telAh boleh melihat ia mengAjak bOy untUk menikAh,nAmun setelAh si gAdis menemUi boy diA binggUng,ternyAta bOy jugA butA!

gAdis:ku tAk sudi menikAh dengAn orAng butA sperti kAmu
bOy:kEnapa?bukAnnya kamu sudAh berjanji untUk menikAh dengAnku?ku menerima kAmi seadanya,kenapA kAmu tidAk??
gAdis:wajar.kAmu orAng butA!!

bOy sedih dan kecewA,kemudian bUnuh diri…tAp sebelum meninggAl,ia menUlis pesAnan untUk si gAdis itu:
“gAdis,kU sedih kerAna kamu tidAk menepAti janji kAmu,tApi ku bAhagia kerAna kamu bOleh melihAt indAhnya duniA dengAn mata pemberiAnku”

dAri cerita di atAs,kita dapat menyimpUlkan bahawa cintA sejAti itU sunggUh amAt besAr dAhsyatnya sampAi bOy memberikan matanyA untUk si gAdis supAya dia boleh melihAt dan mahu menikah dengannya tapi si gAdis dia menepAti jAnjinyA..

(~.-)jAngan sia-siAkan orAng yang kAmu sAyang,jagAlah cintA sejAtimu,tepAti janji keran janji adAlah hutAng!!

..[bilAkah masa itu akAn..]

tUhan...
bErikanku cintA
yAng tidAk perlU ku mEmilih
antAra duA keindAhan
dAn terimA kasih
kerAna kAu berikAn
kU diA
cintA yang tidAk
perlU kU pilih.........


ungkApan yAng ku tUnggu terucAp dAri sAnubAriku.bilakAh?adAkah mAsa yAng menEntukan atAu ku yAng menentukAnnya...adAkAh ku cUkup dewAsa atAu kU hAnya mAsih di dAlam alAm remAja,hanyA usiA dAn rupA pAras yAng menyEmbunyikAn iA?ianya bermAin dAlam fikirAnku...adAkah ku mAmpu mEmbuat keputusAn yang terbAik untUkku jugA insAn yang bAkal bertAtah dAlam sUdut kecil hAti ini...

(~.-)bilAkah masa itu akAn dAtangku dan mEmbAwa sinAr kegembirAan pAdaku.ku mAsih mencAri insAn itu..

Thursday, February 25, 2010

..[my lOvely friend...]

Like a needle in a hAystAck,
true friEnds are hArd to find.
ThAt's why I'm so thAnkful thAt I cAn cAll yOu mine.
WhEnevEr I neEd a shoUlder yOu're thEre to cAtch my teArs.
YOu've kept my mAny secrEts,
ThrOughout the pAst four yeArs.
You've bEen there thrOugh my afflictiOns,
You've witnEssed my defeAts.
I'll remEmber all the gOod times,
And prAy the bad ones don't repEat.
With you my heArt is honEst,
but there's onE thing I nEver told you.
ThAnk you for evErything you've done
There's no one elsE like you.
No onE that could evEr be a
true "best" friend like yOu!..[petAng ini,kU........]

selAmat petAng semuA..http://emo.huhiho.competAng khAmis yAng mendUng mEnunggu si hUjan membAsahi bUmi yang kepAnasan ini.gUruh dAn berkilAt sabUng-menyAbung..mEmberi gAmbarAn hUjan yAng lebAt bAkal menUruninyA di bUmi jOhor.alhAmdulilAh....
http://emo.huhiho.comhAri ini iAlah hAri khAmis,sudAh 4 hAri meninggAlkan fAmily di kedAh.dAlam hAti terAsa merindUi,terlAlu cepAt mAsa berlAlu,semAkin ku mErindUi merekA...jikA difikirkAn,mAhu sAhajaku mElangkAh pulAng ke kAmpung hAlaman.mEnikmAti sAat-sAat indAh bersAma yAng tersAyang..
andAinya indAh jikA dA si diA...:xxhttp://emo.huhiho.com

Wednesday, February 24, 2010

..[putAran mAsa..]

waktU menUnjUkkan tEpat pUkUl 20.12 bertArikh 24 April 2010…hAmpir 2 bUlan lAgi ku bAkal menjEjak ke usiA 22 tAhun.semAkin dewAsaku..semAkin bAnyak tAnggungjAwab bAkal ku gAlas…ingAtlah semuA,hAri tuA pAsti menjelma dimanA waktu yAng lAju dAn pantAsnya tAk akAn menunggU sesiApa sahAja.adAkah ku atAu kAmu,semAkin hAri,semAkin meninggi.tAk kusedari siAng malAm bergAnti dAn pergi tAk berulAng sekAli lagi….begitU cepAt putarAn mAsa,adA terkAdang ku tidAk sedAr,nAmun siapA yang lebih bersediA,dialA yang selesA…tUa mengejAr dimAna kau berada.itu hAkikat yAng boleh dihindAri.wAlau seinci bersihkan diri sebelum terlewAt.hAi sahAbat semuA,cukUpkAn bekAlan dan tidAk mungkin kitA kehausAn.usAhlah menunggU,ubAn memutih di rAmbutmu.cepAt-cepAt berilmU.dAn semogA tAk mEnyesAl sAtu hAri nAnti…(~.-)//merindUi sAat ketikAku zAman kAnak-kAnak

Tuesday, February 23, 2010

..[kU pencintA lelAki yAng setiA..]

di sAat ni dAn di wAktu ini kU ingin mengUcapkan selAmat jalAn bUat sahAbatku, mOhd ridzuan ke kOrea selAtan…tiAda perAsaan yang bolEh dinyAtakan betApa ku mErindui kAmu..hAnya doA dAn harApan untUk kAmu agar berjAya di sAna menyambUng ijAzah…mUngkin ku bukAn orAng yang sepAtutnya mEnulis pemErgian kAmu ke sAna,mUngkin kU tidAk lAyak berkAta begitU di sAat kAmu mEninggAlkan mAlaysia…tApi hAtiku sentiAsa mengingAti kAmu…itu kEnyataan yAng perlU kAmu tAhu…

ini bUkan entry yAng sedih atAu gEmbirA..tiAda perAsaan mAmpu mEnggAmbarkan apa yAng ingIn di lUahkan…mUngkin kamu akAn membAcanya atAu tidAk itU ku tidAk ingin mEngetAhuinya…ku hanyA bolEh mEncoretkAn pa yAng adA di perAsaan ini…

bErbicAra tEntang kamu,mUngkin pemergiAn terlAlu lama untUkku terimA…2 tahun,suAtu jarak mAsa yang boleh mengUbah hAti kecilku ini..tApi ku mEmikirkan perkEnalan lEbih 10 tAhun itu membUatku lebih menghArgai jikA jArak memisAhkan antAra kamu dan kU…setiap kAli ku sujUd pAdaNya,ku sentiAsa berdoA jika segAla pa yAng berlAku dAn jArak ini mEmbuatkan ku gembirA suAtu hari.i`allAh…nAmun andAinya kAmu untUk orAng lain,orAng yAng lEbih lAyak untUk menghArgai,ku redhainyA….ku percAya kehidupAn ini terdApat bAnyak pilihAn.hAnya terbAik yAng kAmu dAn jugA ku cAri…

(~.-)//siApakAh kamu di hAtiku?.....insan yang bergelAr seorAng kAwan

Friday, February 19, 2010

..[4 tAhun sebElum…]

4 tAhun sebElum melangkAh alam perkahwinan…terAsa terlalu muda+jAnggal untUk membicarakan tentang alAm perkahwinAn di dEpan kEluarga.itU pendApatku…kU mempUnyai seorAng abAng yang bElum mendirikAn mAhligAi .mAsih mencAri bAkal kAkak ipAr…itU ceritA abAng dAnielku…doAku pAda diA,mogA2 dimudAhkan mendApat jOdoh..4 tAhun.sUatu jArak yang pAnjang mEngikUt kAlendAr hijrAh mAhupun mAsihi.tApi dAlam dirikU,4 tAhun mEngejAr citA-citA tentu singkAt…citA-citA mEnggUnung tinggi perlU ku genggAm…itU impiAnku untUk diri dAn kEluarga…terAsa segAn untUk mEmbicArakAn tentAng alAm perkAhwinan…mUngkin keranA ku tidAk pernAh berfIkir tentAng itU sebElum ini diblOg. kU tidAk mahu tergesA-gesA mEndirikAn sAtu mAhligAi cintA sedAngkan dAlam jiwAku terkEjar-kEjar sesuAtu yang ku impiAnkAn selAma ini..sAlah sAtu impiAnku mEnyAmbungkan sarjAna dAn memiliki satu…………… tApi iAnya terawAl untuk berbicAra..itU perAncangan hidUpku.. hAnyANya yAng menentukAn segAla-segAlanya.hAnya doA mEngiringi kEhidupAn sebAgai hAmbaNya,sebAgai anAk gAdis Hj Ahmad,kU mEmegAng tAnggungjAwab pAdA kEluarga di wAktu abAng+kAkak tElah mempunyAi kehidUpan sendiri dAn kU still mencAri erti kEhidupAn….kU akUi ku bUkan jEnis terlAlu mEnerima sesUatu tAnpa mengenAl hAti bUdi seseorAng itU..4 tAhun?..kU dApat rAsakAn ianyA terdekAt dengAnku….


(~.-)entry tAnpa pictUre…tiAda perAsaan untUk digAmbarkan..

Tuesday, February 16, 2010

..[berblOg bukAn untUk seseorAng..]

cEritaku di fAcebOok..kU mohOn mAaf jikA kU mengdElete sesiApa di fAcebOok dAri list friend,bUkankU tidAk perlU merEka tApi merekA yAng membUat hAti kEcil ini tergUris.kU bukAn insane yAng bOleh menerimA kritikAn andAinya diri ini dipergUnakan di facEbook atAs alasAn tertEntu…kU tidAk selEsa…sAngat-sAngat selEsa untUkku..kU tEtApkan pendiriAn jikA da merekA ingin mEnikamku dAri bElakang,cubA berfikir sebElum bertindAk.jAngan kAta ku insane lemAh merekA bolEh melihAt diri ini.

secAra jUjurnya ku selesA meluahkan rAsa hati di dAlam blog…tApi ku tegAskan pAda diri,hAnya diri ini yAng bolEh coretkAn..ku seupAya akAn merAhsiakAn tentAng kEluargA dan insane tersAyang.merekA ini hAnya di dAlam hAti ini.hAti yAng menyimpAn seribU perAsaan dAn kenAngan…ku bUat blog ini untUk sesiApa ingin singgAh di sini..blOg srikAndi cinta bUkan ku ciptAkan untUk seseorAng..itU ku tegAskan…

tErima kasih pAda sesiapA yang menegUrku di atas entry yang bOleh mengUris perasaan insane-insan yang sensitive…kU sudAh mengdEletenya..kU bukan pentingkan diri sendiri untUk keserOnokan diri,kU still menjAga bUdi bAhasa di alAm bLog ini….

Monday, February 15, 2010

..[tArikh itU buAt hAti ini.............]

15 fEbrUary 2010…

tArikh yAng mEmbuat hAti ini gEmbira.kEgembirAan yAng ku dicArikan selAmanya ini..tQ buAt kAmu keranA sUdi jUmpa sAya…bilA mata bertEmu buAt hAtiku bergetAr..adAkah kU tElah……….?biArkan hAti berbicAra sendIri tAnpa sesiApa yAng tAhu

(~.-)mUah..muAh untUk kAmu..semogA perjAlanan kAmu di korea selAtan diberkAti olEhNya…i`allah..

Sunday, February 14, 2010

..[seribU yAng dAtang..nAmun tiAda pEnggAnti sehebAtnyA..]

tEpat pUkul 5.30 pAgi,diriku tElah sAmpai di aLor setAr.pErjAlanan jAuh dAri jOhor ke kedAh,ku lAlui dengAn mimpi indAh…pEnat mEnjadikAn diri tidAk menghirAukan suAsana jAuh 8 jAm di bUs.ku bersyUkur dApat kutemUi mAma+ayah tersayAng..wAlaupun rAsa sedih tibA-tibA ku dengAri.kUcing kesAyangAn yAng bEla sejAk form 2 mEninggAlkankU....:-(…
(~.-)//seribU yAng dAtang..nAmun tiAda pEnggAnti sehebAtnyA…

Saturday, February 13, 2010

..[bilAkah gilirAnku?..]

sEbelUm melAngkah pUlang ke kedAh..ku mEnghAdiri mAjlis pErkhawinAn kenAlan di sini,di jOhor..di bAtu pAhat.dengAn cuAca pAnas terik menErangi selUruh bUmi bAtu pAhat ku bersAma cik wAwa meredAh mencAri tEmpat mAjlis itU berlAnsung…mEraikAn mAjlis perkahwinan yAng penUh meriAh dengAn temAnya hijAu..dAriku selAmat pEngantin bAru istimewA untUk shidA+didi….semogA perjAlanan mAhligai bAhagia diberkAti Allah….(~.-)//bilAkah gilirAnku?hUhu2…mAsa terlAlu pAnjang untUk berbicAra tEntang itU..

Friday, February 12, 2010

..[hAyAti suAsana terAkhir ini..]

jAm menunjUkkan pUkul 9.47 pAgi.pEtang ini mAsih adA class yAng perlU dihAdiri..dA presentation group yAng terlibAt..ku bElum bercUti rupAnya.bElum bersAma dengAn fAmily nUn juAh di utAra.cUti ini bAkal mEnjanjikAn keserOnokan pAdaku…serOnok dAlam kAta lAin,mAma+ayah tiAda perAncangan jAlan-jAlan…perAsAan untUk merehAtkan diri selAmanya seminggU tAnpa berkUnjung ke mAna-mAna amAt bernilAi…Ku lebih selesA di kEdiamanku,dengAn suAsana kAmpung…nyAman untUk dirAsai dAn di nikmAti oleh insan ini…

(~.-)//sEbelUm melAngkAh pUlang,hAyAti suAsana terAkhir ini dengAn perAsaan kegEmbiraAn..

Wednesday, February 10, 2010

..["tAman khAyalanku".....]

Emo Myspace Comments


selAmat pAgi semUa...pAgi 10 fEbruary yAng terlAlu cAntik itU dihAyati.kU terpesonA dengan suAsana cAhaya mAtahari yAng mEnarik dAn adA kalanyA membuAt nAluri seorAng gAdis ini tertibA mengingAti sAat-sAat bAhagia bersAma insAna bernAma.........fEbruAy bAkal menUtup tirAi 18 hAri lagi.mArch bertEmu dAn mArch mEnjadi sAksi pAdaku dAn jugA insAn itu...blOg "srikAndi cintA" ku ciptAkan untUk diriku yAng mencAri cintA sejAti dAn erti kEhidupAn sebAgai gadis yAng dAhagAkan kAsih sAyang...kesUnyian bukAn perkAtaan yAng sesUai untukku tApi kEnyataannyA ku sebEnarnya dAlam diri terlAlu bAnyak perAsaan bermAin.bermAin dengAn perAsaan sedih+gembirA sertA perAsaan yAng tidAk mAna diterbitkAn dAlam bentUk perkAtaan...

mArch bAkal mEnemUi dirinyA 18 hAri lAgi..mArch mEnjAdi sAksi kU mEmbuAt bLog srikAndi cintA ini dengAn kasih sAyang.Entry pertAma ku ceritAkan betApa ku mEnghArgai sebuAh nilAi sebUah persAhabatan dAn sebuAh nilAi percintAan yAng lAhir dAri sebUah perkEnalan...mArch 2009 mEnjadi sAksi ku mUlakan diri ini terjebAk dAlam sAsterA.sAsterA dengAn bAhasa yAng ku sendiri tidAk mEngerti mAknanya...semUa entry di sini kU tUlis mElalUi pemerhAtian dAn pengAlamanku sebAgai gAdis di bUmi pinjAmanNya...

263 entry tElah dicoretkAn dAlam blOg srikAndi cintA.263 ini adA mEngUris perAsaan orAng,itU ku akUi..akUi dengAn kenyAtaan.kU kenA jujUr dAlam mEnilAi mAnusia,tidAk mahU mEnjadi hipOkrit di kAla semUanya berbOhong di belAkang..263 eNtry ini kU coretkAn dAri hAti tUlusku dengAn fikirAn wAras...

dAn di sAat ini.......................ku berfikir bLog srikAndi cintA bakAl mEnutUp tirAinya.ku tidAk mAmpu mEnahAn perAsaan sedihku ini.ku tidAk mAhu mengUris perAsaan sesiApa..ku tidAk mEnanggung perAsaan "terAsA" dAripAda penilAian orAng lAin.ku ingin mEmulAkan sebUah kehidUpan yAng senyUman setiAp sAat dengAn insAn yang tersAyang+sAhabatku dAn fAmily yAng jAuh di utarA..ku bAkal berblOg di sebuAh blog dinAmakan "tAman khAyalanku"..

Tuesday, February 9, 2010

..[fikirAnku...]

hAtiku terlUka!terlukA bAgai sebilAh pisAu menghirisku dAlam diAm...
hAtiku cUkup kecewA...
tApi ku abAikannyA kerAna ku tAhu adA insAn yang mEmberAtkan tentAngku setiAp sAat,minit dAn masA...kalAu dulU ku merintiskan perasAan kerAna jArak jAuh..kAmu di koreA,ku di m`siA.hAnyaNya tahu betApa ku merindUi hubungAn itu...nAmun kitA ditakdirkAn dekAt,ku rAsa perAsaan yAng ku simpAn setAhun berakhirnya dengAn perkAtaan zerO...di sAat ini ku tiAda perasAan..
di sAat ini,ku tAhu da insAn bAkal mengembirAkanku dengAn senyUman sertA sifAt kAsih sAyang dia..ku terhAru di sAat hati ini terlUka...bErikan ketEnangan pAda hAmbaNya ini...

Monday, February 8, 2010

..[hAmpir dengAnku..]

hAti ini berdetik bAgai perAsaan cintA itu dAtang semulA dAlam sAnubAri diri ini…perAsaan apAkah sedAng mengAnggu diri ini.adAkah ku tidAk mAmpu mEnghAlangnyA iAnya pergi begitu sAhaja.nAmun dAlam pemikirAn usAh memulAkan lAngkah jikA tidAk mAhu menAnggung risikOnyA……adAkah diA dAtang hAnya untUk mEngUjiku sebagAi hAmbaNya…dia hAmpir dekAt dengAnku,nAmun untUk menyAtakan perAsaan ini terlAlu sukAr

Love Myspace Comments


(~.-)//mudAhkan hAtinyA untukkU..ku tidAk dApat menAhan perAsaan ini pAdanyA…

Thursday, February 4, 2010

..[mUlakan hAri dengAn senyUman..]pErtAma sekAli kU bersyUkur ke hAdrAt illAhi,mAsih bErnyAwa.mEnghirUp udAra segAr di bUmi ciptAan Allah s.w.t yAng dilengkApi dengAn flora dAn fAuna berwArna-wArni..bErsyUkur mAsih mEnjAdi mempUnyai kEluargA sertA kAwan-kAwan yAng tersAyang..wAlaupun kEluargA jauh di utArA nAmun merekA terlAlu dekAt dengAnku.hAnya jArak memisAhkan nAmun perAsaan sAyang terlAlu mendAlam dAlam pelUsuk jiwA dAn rAga seorAng anak gAdis sepErtiku..

pAgi ini kU bAngun seawAlnya pUkul 6 pAgi.bErsediA diri untUk menghAdapi hAri bAru.Ku bAngun dengAn perAsaan gEmbirA kerAna mAsih di Alam dUnia..mulAkan hAri khAmis yAng indAh dengAn mAndi sunAt dAn solAt sUbuh, mElakukAn ibAdAh wAjib sebAgai hAmbANya dAn sUjud tAnda bersyUkur .pAgi ini ku dApat menikmAti sinAr sAng mAtahari yAng terlAlu cAntik dAn bersinAr dengAn senyUmAn..

(^.^)//...mUlakan hAri dengAn senyUman

Wednesday, February 3, 2010

..[ku mEmikirkAn tentAng itU..](~.-)pErlu ketEnangan mentAl+fizikAl
kemAnakah hArus kupergi hUjung minggU ini?
ku mEmikirkAn tentAng itU..............

Tuesday, February 2, 2010

..[mEngapAkah ku begini?..]

adAkahku kUat untUk menghAdapi liku-liku hidUp sebAgai hAmbaNya?ya allAh,berikAnku sinAr kekUatan yAng ku cAri selAma ini.bUkan ingIn menceritAkan kisAh hidUpku di sini,bLog srikAndi cintA untUk tontOnan semuA insane yang bernAma pEmbAca dAn jugA pemerhAti.kU bukAn insane sepErti ini.jAuh untUk membAnggakAn diri untUk sesiapA…semAkin hAri semAkin kurAng bebAnan yAng dihAdapi olehku..alhAmdulillah ku berjAya menyelesAikan sebAhagian dAripAda tugAsan yAng diberikAn…sepAruh lAgi menUngu mAsa untUk menArik perhAtianku untUk menyelesAikan…

semester 6 ini,kU berjAnji dalAm diri tidAk akAn mengAktifkan diri dAlam apA-apA aktiviti,ku berjAya..entAh mengApa diri merAsakan diri ini tidak mAmpu untUk mengAul dengAn orAng lAin.kU bersendiriAn jer. tiAda pa yAng dApat motivAsikan diri untUk terus..mUngkin ku adA terAsa dengAn sesetEngah orAng nAmun bukAn ianyA alAsan untukku berkAta tidAk semuA ini..mEngapAkah ku begini?

kEkuatanku kini adA di kAmpung hAlaman,ibUku yAng tersAyang..kU hAmpir menitiskAn air mAta bila ku merindUi merekA…cAbaran ini ku perlu gAlaskan dAlam menghAdapi sAat-sAat ini.jikA dApat cepAtkan mAsa,kU ingin cepAt-cepAt untuk melAngkah ke tArikh 14 fEbruary 2010,pulAng ke sisi yAng tersAyang…

adA insane yang bertAnya,mEngapa ku ingin bersendirian tAnpa yAng istilAh yAng tersAyang di sisi ini…hAti ini tertUtup untUk mengAtakan cintA padA seorAng lelAki.ku tidAk mAmpu membAhagiakan sesiApa untUk mAsa ini.wAlaupun dAlam hAti,ingin berkEnali dengAn lebih mendAlam insane tersebUt tApi biAr ler mAsa menentukAn..perkEnalan bertAhun lAlu di sini,University ku abAdikan dAlam mEmory ini sAhaja..jUjur dAlam hati ini,kU tidAk mempUnyai kekUatan ini melAfazkan perkAtaan “cintA” lAgi..

Monday, February 1, 2010

..[1 fEbrUary 2010...]

1 fEbrUary 2010…tArikh di mAna diri ini bAgai hAnyUt dAlam lAutan yAng lUas..tercAri-cAri tEmpat untUk meneruskAn diri ini.terlAlu berAt fikirAn ini mEmikirkAn pelbAgai perkAra yAng adA kAla ku sengAja kU mAsukkAn…entAh pA yang ku fikir,detik hAti kEcilku….alAngkAh bAgus ku adA seseorAng yAng..................................................^.^"


(~.-)//kU mencAri mOod untUk updAte blOg nAmun tiAda pA ingin dikOngsi..
Blog Widget by LinkWithin