Followers

Sunday, January 31, 2010

..[suAraku berhArap....................]

di sini kU masih sendiri
merenUngi hari-hari sepi
ku tAnpamu,mAsih tAnpamu

bilA esOk hAri dAtang lagi
ku cubA hAdapi semUa ini
meskipun tanpAmu
bilA ku dApat bintAng yAng berpijAr
mEntari yang tenAng bersamakU di sini
ku dApat tertAwa menAngis merenUng
di tEmpat ini ku bertAhan

suarA dengArlah ku
apa kAbarnya pUjaan hAtiku
ku di sini menunggUnya
mAsih berhArap di dAlam hAtinya

kalAu ku mAsih tetAp disini
ku lewAti semuA yang terjAdi
ku mEnunggumu ,ku mEnunggu(~.-)..sAng matahari dAn bUlAn sinAri tiAp-tiAp hAriku

..[soulmAte...think abOut yOu..]

duA insan yAng merAsa saling berjOdoh pasti memilik emosional,spiritual dan fizikAl antAra keduAnya.hAnya menAtap matA atAu mendengAr suAranya,akAn merAsa getAran dAn seolAh ingin terUs bersamAnya.tAnda-tAnda soulmAte

sAtu --- >rAhsia sepAsang kekasih dApat memiliki usiA hUbungAn yAng panjAng adAlah dengAn saling kerjAsama.sAling bAntu dalAm urusAn rEmeh atAu besAr.pAling penting dApat merAsa segAla aspek keselUruhan kehidUpan bersAma-samA..

duA --->bersikAp bersAhaja di depAn si diA.perhAtikan gerak-gerinya,cAra pakAian,gAya rAmbutnyA dAn carA berbicAra sertA tertAwanya

tigA ---> bersAmanya dApat membUat perAsaan kamu tenAng,selesA dan tAnpa perAsaan tertekAn. setiAp wAktu dAn setiAp hAri tAnpa membuAt kAmu merAsa bosAn

empAt--- >stiAp orAng memiliki kekurAngan.terimA dengAn senyUman

lima----> merAsa rAhisa lebih selAmta di tAngannya daripAda di tAngan sahAbat-sahAbatnya…(^.-)"...apAkahku adA dAlam hAtimU jugA?suAra hAtiku berhArAp..

Saturday, January 30, 2010

..[UTHM Drift...]

hAri ini ku bErkesempAtan mEnyAksikAn UTHM Drift di BP Mall,walAupun hAnya kebetulAn dAn sekEtika sAhaja.dengAn cuAca yAng pAnas tErik….gAmbAr- gAmbAr ini kU amEk dAri FB seseorAng.

Friday, January 29, 2010

..[kU merindUi "merekA itU"..]


(~.-)//kU merindUi "merekA-merekA" yAng membuAtkan setiAp hAri ku diserikAn dengAn kelincAhan merekA....


semAkin hAri semAkin hAmpir dengAn tArikh untUk pulAng ke kedAh.hAti ini tidAk sAbar untUk berjUmpa dengAn mAma+ayAh yAng tercintA.terbAyang-bAyang mukA-mukA mereka setiAp ku mendengAr suAra...suAraku yAng merindUi ciumAn mesrA dAri seorAng ibu untUk anAk perempUan..terlAlu merindUi.rindU pada kekAsih berbezA dengAn rindu pAda ibu tersAyang...rindu seorAng ibu dipenuhi dengAn kasih sayAng dAn belAian yAng tidAk terhinggA...memegAng stAtus anAk bOngsu,kU tidAk perlU berkOngsi kasih sAyang dAri kAkak+abAngkU....rindU pAda seorAng kekAsih tentu diselubUngi dengAn perAsaan cembUru.cEmburU yAng adA kalAnya memakAn diri....biAr ler ku merindUi seseorAng yAng adA hubUngan dArah dAging dAripAda merindUi seseorAng yAng ku mAmpu melihAtnya dari jAuh......dia jugA tidAk mEngetAhui,ku jugA tidAk mengetAhui..hAnya hAti yAng berkAta-kAta dAlam diAm..

Sunday, January 24, 2010

..[mAsa itu emAs..]

selAmat pAgi mAlaysia!!!....jAm menunjUkkan pUkul 11.15 pAgi.adAkah ianyA pagi atAu tengAhari?.hAri ini kU bAngun sUbuh dAn ambil mAsa pAgi untUk mengemAs bArang sehinggA terlEna.mUngkin semalAm ku mEngAmbil peluAng mAlam minggU untuk menyiApkan sehinggA pUkul 2 pAgi…2 pAgi?tentu bAgiku suAtu yAng jArang dilAkukan sebAgai student.kU tidAk berAni memAksakan diri ini semAta-mAta untuk siApkan asgmnt dAn abAikan waktu yAng sepAtutnya untUk mimpi yAng indAh di mAlam hAri…

sehAri semAkin cepAt bergerAk.dAri sAat ke minit ke jAm.berlAlu tAnpa kitA sedAri.nAmun andAinya ia digUnakan sebAik-bAiknya tentunyA akAn memberi satu kesAn yang bAik untUk diri sendiri dAn orAng sekeliling…mAsa itu emAs.emAs mungkin bolEh dimiliki nAmun mAsa yang pergi tidAk kEmbAli semulA.jAdi ler insane yAng menghArgai mAsa.menghArgai mAsa untuk mudA untUk sesuAtu pAdaNya.jAngan kerAna mengejAr duniawi,solAt dilupAkan.mAsa tidAk dijAga…
(^.^)//"jAm pEmberian mAma tersAyang..di sAat ini,ku merindUi fAmilyku..

Saturday, January 23, 2010

..[ku mEncAri..........](~.-)//kU mencAri sesuAtu yAng adA di depAn mAtaku,nAmun kU tidAk mAmpu untUk mEmilikinyA..

Tuesday, January 19, 2010

..[untuk insAn.....]

Love Myspace Comments(~.-)//untUk insAn yAng bernAma shinAwawa eyEnie

tiAda senyuman yAng mAnis+ikhlAs jikA diri diselUbungi dengAn dukA lAra
senyumAn wahAi insAn-insAn yAng ku sAyangi.........

..[seseorAng bermAin di fikirAnku...]

“cintA sejAti..kAdang-kadAng mAnusia tidAk disedAri.iAnya beradA di depAn mAta nAmun untUk menghArgainyA dAn menjAdi iAnya sesuAtu yAng istimewA terlAlu susAh”..ungkApan terakhir yAng dilAfazkAn dAlam ceritA cintA bAlqis..ku bukAn seorAng pengemAr ceritA melAyu bAh lAgi menOntonnyA dAn menghAyati dengAn sepEnuhnyA perasAan.itU bukAn dirikU…

tApi mUngkin ku tergerAk hAti untUk menOnton dAn menghAyati nilA-nilAi mUrni dAn pengAjaran yAng adA kAla mAnusia sepertikU ini mEngAmbil iktibAr tAnpa ku sedAri..kU pAling mEmentingkan pendApat fAmily dAlam hidUpku ini,sAhabat-sAhabatku mEnjAdi yAng keduA yAng rUjukan untUkku dAn tEntu ler yAng teristimewA mEnjAdi terAkhir untUk berbicAra tentAng sesuAtu…

bErcAkap tentAng sesuAtu yAng dimAta,tidAk ku hArgai…mUngkin iAnya mEnjAdi antAra peristiwA yAng diAri hidUpkU.bUkan ku tidAk berAni mEncubA atAu memberAnikAn diri untUk meluAhkan perAsaan yAng istimewA pAda insane yAng selAlu ku jumpAi dAn ketemui, mUngkin ku rAsa perAsaan tidAk cUkup kuAt untUk diri ini yAng lemAh…

percAyai atAu tidAk ku sebenArnya merAsAi adA seseorAng telAh membuAtku jAntung dAn hAtiku ini berdebAr-debAr bilA kutEmui.tEntu insan yAng terdekAt dengAnku..insAn yAng bergelAr pelAjar bersAma-samA menuntUt ilmU di sini bersAmaku.percAyai atAu tidAk,ku tidAk akAn mengulAng kesilApan dulu di kAla ku mEmberAnikan diri untUk memulAkan hubungAn nAmun dipermAinkan di tengAh jAlan…jikA insan itu sUdi singgAh di blOgku ini,mUngkin isyArat ini hAnya dAri hAtiku sAhaja.mUngkin ku kAdang-kAdang memerlUkan seseorAng yAng istimewA nAmUn dAlam mAsa yAng sAma memikirkAn bAnyak bendA yang bermAin sekEliling fikirAn

Sunday, January 17, 2010

..[bAgAimanakAh...?]

bertArikh 15 jAnuary,ku bersAma classmate yAng berjUmlah 25 orAng berkesempAtan menontOn filEm avatar…ceritA yAng sekiAn lamanyA ditAyangkan di pAnggung wAyang…wAlaupun kAli keduA menontOnnyA,perAsaan exctd mAhu mEnonton amAt tinggi..mEmilih MBO square One di tEngah-tengAh bAndar bAtu pAhat,mEnyAksikan avAtar dengAn tugAsan yAng amAt berAt…tugAsan yAng dibEri adAlah mErekA untUk jAlan cerita dAn wAtak yAng bAru untUk avatar 2…bAgaimanA iye?ku berfikir..dAn tugAsan bAkal dihAntar pAda selAsa ini.mAhu atAu tidAk,ku kenA berusahA untUk menyelesAikannyA…
(~.-)//avAtar 2....bAgaimanakAh?

Saturday, January 16, 2010

..[bilA ku berbicAra tEntang kAmu]

kU pErnah berjAnji blOg “srikAndi cintA” ini akAn tErus ku cOretkan wAlaupun tiAda apA-apA hUbungAn antAra kU dAn kAmu.tiAda ceritA tentAng kAmu dAlam blog untUk dibicArakAn,bUkan ku tidAk mAhu nAmun bAkal mEnguris perAsaan sesetEngah pihAk yAng berkenAan..samAda ianyA dAtang dAri kenAlanku atAu kEnalan kAmu…hAri ini sudAh hAmpir sebulAn kamU bercUti di malAysia..suAra kAmu ku dengAri hAnya beberApa saat,itu pUn di wAktu ku mEmberAnikan diri untUk menekAn nUmber kAmu di hp ku wAlaupun dAlam hAti pElbagai perAsaan mEngAngu diri ini..

kU pernAh berjanji biAr seribU tAhun berlAlu dAri saat ini,kU tidAk lupAkan cintA kitA wAlaupun jAuh beribU memisAhkan kitA…ku berfikir nApe bilA kamu di kOrea,ku di m`sia,cintA sentiAsa terungkAi dari mUlutku, nAmun bilA kamu di sini,dekAt dengAnku,terlAlu susAh untUk berbicAra tentAng cintA antAra kitA.lidAh kelUh bAgai kitA umpAma berpUra-purA sayAng-mEnyayAngi bilA jArak memisAkan kitA suAtu kAla dUlu…

ku pErnah berjAnji ku bUktikan kAmu adAlah terbAik untUkku…setiAp hAri kU mEncAri istilAh “bUkti-bUkti” itu dAlam kAta lain mEncAri kepAstian hAti terhAdap kAmu.wAlaupun ku sibUk dengAn kehidUpan seorAng pelAjar nAmun dAlam hAti teringin hAti menUju kepAda kAmu secepAt mUngkin..secepAt mUngkin umpAma kilAt.sepAntas kilAt menyAmbAr hAti kAmu dAn berkAta cintA itu sentiAsa wUjud wAlaupun adA yang lAin dAtang menjEnguk dAlam sAnubAri seorAng gAdis bernAma……………………..

ku pErnah berjAnji suAtu hAri nAnti,jikA kitA ditAkdirkan bersAma,di waktu itU ku mAhu kamu sentiAsa adA di sisiku setiAp saat,minit dAn jAm tAnpa rAsa segAn silu antAra kitA..hAnya doa mEngiring cintAku ini terhAdap kAmu..kAmu terbAik untUkku…nAmun ianyA bukAn ketentuAn kitA itU mEnjAdi pAsangan hidUp,ku redhA kepAdaNya….ku hAnya berkAta kAmu adAlah insane yAng terbAik untUk ku selAma kU kEnal sejAk melAngkah ke alAm dewasa,mEngejar sAtu erti kEhidupAn yAng semuA insane di duniA perlU mEmiliki…
(~.-)//bilA ku berbicAra tEntang kAmu..terlAlu pAnjAng untUk ku ungkAikan…

Tuesday, January 12, 2010

..[cintA dAri mudAh diterjemAhkan.....]

aizAt---->pErgi

sAyu terpisAh
hikAyat indAh kini hAnya tinggAl sejArah
berhEmbus angin rinU
begitU nyAmannya terhidU wAngian kAsihmu
hujAn lebAt mEncurAh kini
bAgaikan tiAda hEnti
kAulah lAguku kAu irAma terindAh
tAk lagi kudengAri
kAu pergi..pergi..
sepi tAnpa kAta
terdiAm dAn kakU tAk dAya kAu kulupA
apA pun kAta mereka
biarkAn kenangAn berbungA di rAnting usiA..(~.-)//cintA dAri mudAh diterjemAhkan dAlam perlAkuan dAri perkAtaan..

Sunday, January 10, 2010

..[kAta-kAta seribU mAkna]

assalAmualAikum..sAlam pEmulA bicAra.setElah sekiAn lAma tidAk mengUpdAte blog. kEsibUkan class dengAn asgmnt yAng dAtang bertimbUn-timbUn di minggU ke-2.sedAr tidAk,pErlu selesAikannyA dAlam yAng diberi dengAn jayAnya. kAlau tidAk sempAt bAkal membEri sesuAtu yAng tidAk sepAtutnya di hUjung sem kelAk…kesibUkan itu mEnghAlangku update dengAn sepErti biAsa.lAgipUn ku tidAk tAhu mAhu mEnulis entry apA di dAlam blog srikAndi kAta ini.tiAda katA-katA dApat menggAmbArkan hAti dAn perAsaan hAri ini dengAn perkAtaan..tApi selAma 9 bulAn ku berblOg,kU dApat rAsa kepuAsan hAti yAng kAdang-kAdang membEri kesAn padA orAng yAng ditUjukan…perkAra yAng belajAr sepAnjAng di alAm blog,kAta-katA di dAlam hAti yAng dicUrahkan dAlam bEntuk perkAtaan dApat membEri gAmbaran siapA diri ini dAn siapA orAng yAng disekEliling kitA…

wAlaupun blog diciptAkan setElah kecewA kerAna seseorang dAn hAsilnya ku sAngat-sAngat bersyUkur tiAda nAma dia di dAlam hAti ini lAgi.kerAna blog ku bertEmu dAn berkEnalan dengAn orAng samAda lelAki atAu perempUan.sAmada sebAgai kAwan atAu sebAgai lEbih kAwan.terimA kAsih kerAna sUdi singgAh di bLOg srikAndi cintA walApun hAnya sekeping hAti yAng diterjemAhkan dAlam bentuk kAta-kAta nAmun setiAp perkAtaan yAng ditUlis sentiAsa ku selitkAn seribU sAtu mAkna dAn erti untUk insane-insAn yang bernAma perempUan dAn lelAki.(~.-)//hAppy birthdAy my fAther..hj Ahmad bIn ibrAhim

Saturday, January 9, 2010

..[..](~.-)//....fikirAn yAng bercElaru

Thursday, January 7, 2010

..[mEmory..]dEtik demi detik dilAlui...
mEmory setiAp hAri diabAdikan dAlam hAti ini..

..[tAnda syUkur pAdaNya..]

di sAat ini kU bersyUkur sAngat-sAngAt bilA melihAt insAn pernAh ku jAtuh cintA telAh "bAhagia"..bAhagia dAlam kAta kU terlAlu gEmbirA.gEmbirA dAlam hAti ini.semEmang ku terasA diri ini sAngat bernAsib bAik sAngat Allah s.w.t tUnjukkU bAhawA ku tersilAp dAlam mEmilih seseorAng lelAki untUk dijAdikan sesuAtu yAng istimewA..

bErsyUkurku tidAk jAuh dAriNya...jAuh dAri terjEbak dAlam istilAh mAksiAt.di sAat ini hAti ini berkAta ku tidAk menyesAli apAtah ingin bErdendAm dengAn insAn itU.kU melihAt secarA dAlaman,mEnggunAkan mAta hAti.mAta hAti yAng mEmbuAtku tersenyUm seketikA...kerAna insAn,hAti ini tercemAr dengAn perkAra yAng jAuh dAriNya.dAn ku mEngAmbil iktibAr itU sebAgai sesuAtu yAng terlAlu berhArga dAlam diriku yAng bernAma nOraini..norAini tetAp hidUp dAlam keriAngan dAn senyumAn ku tersentiAsa adA untUk seseorAng yAng sepAtutnya dApat...

semAkin hAri semAkin ku merAsa perAsaan itU tiAda dAlam diri ini untUk insAn tersebUt.semAkin hAri semAkin Allah tUnjUkkan bAhawA ku tersalAh memilih insAn sepAtutnya bertAtap dAlam hAti ini.bUat insAn yang ditUjukan ini,perkAra yAng terlAlu indAh sentiAsa adA dAlam hAti ini nAmun kU sentiAsa mengikis ianyA pergi sejAuh-jAuh dAr lUbuk hAti ini.lubUk ini mEnyimpAn terlAlu bAnyak kenAngan.(~.-)//demAm---->wAyang

Wednesday, January 6, 2010

..[(~.-)//....]
mInggu kE-2..minggu yAng kepEnatan.mEnyesuAikan diri dengAn jdual yAng terbAru untUk sem ini.dengAn kesihAtan yAng tergAngu mEngakibAtkan fikirAn bercelAru.mEmikirkan bAnyak bendA yang adA kalA bAru dAlam diri ini..prOjek sarjAna mudA telAh dilulUskan.ku mencAri penyelia,nAmun tn hAji sibUk di pUlau pinAng.tertUnda ler PSM...

hAri ini ku memAsuki clAss pertAmA elEktrOnik indUstri.hAri pertAma melihAtkan pesyArahku menghAbiskan 3 bAb dAlam masa yAng singkAt.dengAn kesihAtan yAng entAh mengAngu fikirAn ini,ku gAgah diri untUk mnghAyati kUliah umpAma "kilAt"...(~.-)//

(~.-)//....

Saturday, January 2, 2010

..[it`s hOw thE feeling grOws..]

di sAat ni telAh memAsuki 2 jAnuary 2010.hAppy nEw year untUk semuA.walAupun terlEwat.jAnuary telAh melangkAh jAyanya..disembEr mEninggAlkan kenAngan yAng terlAlu sedih untUkku..sekArang ku tidAk tAhu apA yang dilAkukan olEh si diA mengisi mAsa cUti di mAlaysia.hAti ini terlAlu kerAs untUk menAnyakan khAbar apAtAh lAgi menUlis sebAris messAge untUk si diA.kU tidAk mAmpu lAgi..

kU lihAt di fAceboOk,mAsing-mAsing updAte stAtus.dAri A sampAi kE Z diceritAkan difAcebOok.kU mElihAt iA sAtu..................?..biAr ler merekA-merekA itU dengAn ceritA sendIri,yAng pAsti list friend fAcebook mAkin hAri mAkin berkurAng...dAri 323 friend--->190 friend.semAkin hAri semAkin kurAng..nApe ku begitU?....

jAnuary ini kU harApkan mEmberi sinAr kegembiraan.mEmandAngkan tAjuk PSM telAh dilUluskan dAn tUan hAji jAmaluddin menjAdi penyeliA projEk..tAjuk yAng ditErima "self-learning modules for professional courses fOr NDT(UltrAsonic)".mEngharAp yAng terbAik dAri penyElia.

jAnuary menghArapkan cintA dAtang pAdaku.kU tidAk mAhu mEncAri tApi mEnUnggu ianyA berpUtik umpAma bungA yang tUmbuh dengAn kasih sAyang..kU Ingin lUpakan cIntA si diA..lUpakan segAla-segAlanya


(~.-)//....

Blog Widget by LinkWithin