Followers

Monday, August 23, 2010

..[kekurAngan....]

seorAng pemudA dAn kekAsihnya bernikAh dan mAjlis perkAhwinAnnya sUnggug meriAh. sUatu mAjlis yAng gemilAng dan riAng gembirA sertA diiringi dengAn paluAn kompAng dAn gendAng.pEngantin perempuAn begitu cAntik dAn anggun dengAn gAun pUtihnya dAn pengAntin lelAki dengAn tuxedo hitAm yang gAgah, segAk dAn tAmpan.setiAp pasAng mAta yang memandAng setUju mEngatakan bAhawa mEreka pasAngan yAng sAling mencintAi dAn sepAdan.bEberapa bulAn kemudiAn, si isteri berkAtA kepAda suAminya,..

“Abang,saya baru membAca sebUah artikel dAlam majAlah tentAng bAgaimana mempErkukuhkan hUbungan dAn tali pernikAhan kita”katanya mAnja sAmbil menUnjukkan mAjalah tersebUt.mAsing-masing kitA akan mencAtatkan hAl-hAla yang kurAng kitA sukAi dAri pasAngan kita.kEmudian kitA akAn membAhas bAgaimana kitA mengubAh hAl-hal tersebUt dAn membUatkan pErkahwinAn kitA bersAma lebih bAhagia….”

suAminya bersetUju dan mereka mulA memikirkan hAl-hal pasAngannya yAng tidAk merekA sukAi dan berjAnji tidAk akan tersinggung ketika pAsangannya mencAtat hal-hAl yang kurAng bAik sebAb hal tersebUt untUk kebAIkan merekA bersAma.mAlam itu mereka sepakat untuk berpisah tidUr dan mencAtat apA yang terlintA dalam benAk fikirAn mereka mAsing-mAsing.

kEesokan pAgi ketika sArapan,merekA sedia membincAngkannya.”sAya akAn mulakAn dulu”kAta istEri..lAlu ia mengEluarkan senArainya.bAnyak sekAli yAng ditUlisnya sekitAr 3 muka surAt.ketika ia mulAi membAcakan satu persatu hal yAng tidAk diA sukAi dari suAminya,ia mEmperhAtikan bAhawa air mata suaminyA mula mEngalir…

“mAafkan sAya abAng,apAkah sAya hArus berhenti?”tAnyanya.
“oh..tAk mengApa,teruskAnlah sAyang…”jAwab suAminya.
dAn si isteru terus membAcakan semuA yang tersenArai, lALu kembAli melipAt kertAsnya dan mANis di atAs meja dan berkAta dengAn bahAgia.
“sekArang giliran abAng membAcakan senArai yAng abAng tulis”.
Dengan suAra perlAhan suAminya berkatA “abAng tidAk mencAtat sesuatupun di Atas kertAs ini.Abang terfikir bAhawa dirimu sudAh sempurnA dan abAng sekAli-kali tidAk ongin mengUbah akAn dirimu.

Si isteri tersentak dan tersentuh hatiny oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suAminya.bAhawa suAminya menerimAnya dengAn seadAnya..iA terus tUnduk dan mEnangis.

“abAng,mAafkan sAya…”


Tuesday, August 17, 2010

..[sAlam rAmadhAn al-mUbarAk..]

sAlam rAmadhAn al-mUbarAk diucApkan kepadA semuA..alhAmdulilAh hAri ini sudAh mnjejAki 7 rAmadhAn,berpUasa di bUmi johOr sebAgai pelAjar.puAsa untUk kAli ini berbezA,dengAn suAsana di rumAh sewa berbezA 3 tAhun lepAs di kOlej,membEri ku suAsana sepErti di kediAman sendiri…sepErti terAtak bondA dan ayAhandaku di kedAh….di kAla ku mencOret ini,fikirAnku sentiAsa merindUi sAng ibu dAn ayah tersAyang sertA kakak dAn jugA abang-abAngku di kedAh…bilA ku sendiriAn jAuh dAri merekA,ku di selAtan,merekA utAra,ku mErasakan kerinduAn itu sentiAsa menghAmpiri….tAnpa ku dugA,air mAtaku menitis jAtuh ke pipi mengenAngkan merekA….nAmun,ku kuAtkan semAngat agar ku tAhu setiAp pa yAng berlAku adA hikmAhnya…:-)...


(~.-)//mErindui masAkan ibuku...

Friday, August 13, 2010

..[bersAma cAnon]

gAmbar-gAmbar dibAwah hAsil menggUnakan cAmera DSLR...wAlaupun ku bAru mengendAlikan cAnon ini,nAmun ianya dApat membEri hAsil yAng cAntik.tQ kepAda "mOdel-model" yAng menjAyakan sesi fOtogrAfi bersAmaku....semOga kU dApat belajar lebih bAnyak dAn menghArapkan minAtku fotogrAfi sebAgai hObi akAn ditEruskan wAlaupun kEsibukAn mEnghAdapi semEster terAkhir...:-)
Tuesday, August 10, 2010

..[progrAm jAlinan bestAri ..]

progrAm jAlinan bestAri 2010 mUar bertempAt di pArit bAkar,muAr...
6--->8 jUlai 2010


..[...]
progrAm jAlinan bEstari 2010 mUar...merupAkan progrAm siri keduA yang dijAyakan oleh pelAjar sarjAna fptek yAng bertempAt di pArit bAkar,muAr...dAlam progrAm ini,ku dipilih untUk menjAdi AJK rAkaman,under abAng syAh..semUa pelAjar fAkt pendidikAn terlibAt dalAm progrAm ini yAng berjumpAh >400 orAng..setiAp pelAjar dijAdikan anAk angkAt......ku bersAma hAzrati,azumA,bAity terpilih untUk menjAdi anAk angkAt pAda jAmian bin kemis..tQ diucApkan kepAda kelUarga jAmian yAng melAyan kAmi dengAn layAnan istimewa.

Monday, August 9, 2010

..[terAsa kegembirAan kerAna...]

bismillAhirahmAnirahim….terAsa kegembirAan kerAna ku kembAli mencoret suAtu kisAh perjAlanan hidup insan bernAma shinAwawa eyenie..ku tinggAl sekirAnya dunia penUlisan mayA dengAn hArapan memberi rUang untUk menfokuskAn untUk project final…ku tinggAl dUnia penulisAn sebAgai tempAtku untUk meluAngkan perAsaan,digAnti dengAn seorAng insan..tQ untuk insan itu kerAna menjAdi tempAtku mengOsongkan segAla tekAnan yAng ku hAdapi…da kAla hati ini menAngis dAlam diAm tAnpa seorAng itU menyedArinya nAmun ku redAi tAnpa sebArang keluhAn..biAr hati ini sendiriAn dAri melUkakan hAti insane lAin,kU tidAk meredAi…ku tinggAl blog ini selAma 2 minggU tAnpa sebarAng,ku rindUinya…semOga kekUatan mengiringi diri agar ku meluangkan mAsa untUk ketikA mencOret kisAhku…..kU merindUinya…:-)


(~.~)//kU bersAma DSLR...like this
Blog Widget by LinkWithin