Followers

Monday, June 1, 2009

..10?!...

assAlmualAikum w.b.t
berbicAra tEntang pEndidikAn di mAlaysia..
kU berbAngga mEndApat pEndidikAn di usIa 5 pada tAhun 1994
di prA sekolAh SKPAB...
mUngkin zAman sEkarang kAnak-kAnak dAh mulA bElajar di prA/tAdika di usIa 3/4 tAhun..
disEbabkan mAmaku terlAlu "sAyang" melEpaskan anAk bOngsu kEsAyangan die uNtuk
bElajar di pra sekOlah yAng mAsih miNuM susU botol..hehe
di usIa 5 tAhun kuMelangkAh ke pRasekolah...dEngan mEmakai bAju wArna ungu..(tErsilap ler,mAklum dAh lAma mEninggalkan pra-sekolAH..

hAri ini kubErkesempatan membAca artikel mengEnai
"pelajAr SPM dihAdkan mengAmbil 10 sUbject sAhaja"
bElum tErlambAt tukkU bEbicAra tEntang itu..
bErsetUju dEngan cAdangan Timbalan Perdana Menteri,
Tan Sri Muhyiddin Yassin ..
sEbAgai sEorang pElajar pErlu mEmilih pAkej sUbject dEngan kEmampuAn diri dAn tAhap kecEmerlangan diri sEndiri...
mAsA yAng diperlUkan untUk mengUlangkaji adAlah tErhAd
jikAlau mEngAmbil subjEct yAng bAnyAk sehinggA 20 subject...
pEngurAngan sUbject tEras dAri hAnya 4 dAripada 6 sEbelum ini
bAgi mEnbEri pEluang pElajar mEmilih 6 subject eLektif
dUlU kuambil alirAn sAins..dAn diwAjibkan 10 subjEct sAhaja..
pAling sedikit..tApi alhmdUlilah xmEmbebAnkan diri dAn mAsa tuk
mEmbEri pErhAtian tUk sesUatu sUbject
10 sUbject?!
bAgaimana peljAr yAng mEngambil alirAn sains+arAb dAn alirAn teknik?
setAhuku sUbject yAng diwajidkAn 11/12 subjEct...

mAsa itu emAs..
sEbgai pElajAr bUkan hAnya cEmerlAng dAlam pElajAran tApi pErlu aktif dAlam kokurikUlum..sukAn,kElab,pErsatuAn...
ianyA hAruslAh bErmula dAri alAm sEkolah
uNtuk kemAsukan kE universiTy pAda zamAn kini..mEngheNdakikan pElajar aktif dAlam UKQ..
mEngenAi pengAjaran dAn pembelAjaran dAlam english..
kUbErpendApat ianyA pErlu diterUSkan bAgi mEnjAmin kecEmErlangan
gEnerasi pAda masa hApadAn..
sEbgai bAkal guru,kUditerApkan penggunAan english dAlam P&P..
untUk menjAmin dAn meningkAtkan kuAliti pEndidikAn di Msia sume pihAk peRlu mEmbAntu sEcra lAnsung dAn tidAk lansung...

(~.-)//..shinAwawa eyEnie..
No comments:

Blog Widget by LinkWithin