Followers

Friday, July 16, 2010

..[bicAraku di pAgi jumAat]
assAlamualAikum w.b.t pembukA bicAra di pAgi jUmaat yAng indAh.angin bertiup perlAhan-perlAhan menyegArkan pAgi yAng indAh ini…mAlam yAng indAh telAh ku tinggAlkan,kini hAri yAng bAru memUnculkAn diri mEngisi kEhidupAn seorAng gAdis yAng bergelAr student University..blOg ini kU tinggAlkan hAmpir seminggU tAnpa khAbar beritA dAripAsa pEnulis.kesibUkan pAda minggU pertAma kuliAh menghAlangku untUk mencoret isi-isi hAti yang terpEndam dAn jugA pengAlaman hidup di blog srikAndi cintA ini…

kUliahku di semester terakhir…..pAda fikirAnku, bila sudAh menjejAki kAki di semester tErakhir,jAdual yAng diAtur oleh fAkt mUngkin lebih relax dAn bAnyak mAsa untUk project final,nAmun melihAt jAduAl iAnya sedikit mengecewAkan diri ini..mOhonNya kekUatan agar dApat menghAdApi semester ini berjAlan dengAn lAncarnyA.tidAk perlu membicArakan setiAp lAngkah yAng ingin diAturkan,biAr mAsa menEntukan segAla-segAlanya..

kesibUkan dAlam menyiApkan lAporAn dAn persiapAn untUk PSM 2 menyebAbkan kU hAmpir mengAbaikan diA…perAsaan rindU berjAuhan kU abAikAn jAuH-jAuh dAri pelUsuk hAti ini.kU tidAk mAhu melAyannya ketikA perAsaan kU lebih cenderUng pAda pelAjaran..tApi kU bersyUkur memiliki seseorAng yang memAhami keadAan ku sebAgai pelAjar.mUngkin pengAlaman belajAr diA membErikan mOtivAsi pAdaku.sesUngguhanya tiAda yang mudAh dAlam meniti kehidUpan seseorAng pelAjar…nAsihAt dAn kisAh-kisAh dulU diterjEmahkan oleh diA pAdaku agar ku tAhu mEmanfAatkan setiap sAat dAlam kEhidupAn di alAm awAl dewAsa ini..

No comments:

Blog Widget by LinkWithin