Followers

Friday, July 9, 2010

..[apAkah erti sebUah perkAhwinan disebAlik perkAtaan?].

apAkah erti sebUah perkAhwinan disebAlik perkAtaan?mAksud perkAhwinAn

mEngikUt adat resAm bAngsa mElayu,mAjlis perkAhwinAn diAmbil berAt sepEnuhnya.kEpada bAngsa mElayu,mAjlis perkAhwinAn adAlah peristiwa yAng amAt pentung dAn istimewA bukAn sAhaja kEpada pAsangan pEngantin tetApi kEpada ibu bapa dAn ahli-ahli kEluarga sertA sAhabat hAndai yAng rApat

adAt yang berkAitan dengAn perkAhwinan termAsuk aspek-Aspek mErisik,meminAng,bertunAng, penghAntaran belanjA,mAjlis bersAnding sehArusnya yAng pAling hebAt peristimeWanya.mEngikuy adAt silAm dAri segi persediAan untUk perkAhwinAn terdApat adAt-adAt berkAItan dengAn berAndam, berAsah gigi dAn berinAi.kEmuncAk dAlam adAt resAm perkahwinAn keselUruhAnnya adAlah mAjlis bersAnding..

perspEktif islAm secAra ringkAs

sesUngguhnya,agama islAm menggAlakkan setiAp insan sempUrna dAn berkemAmpuan untUk mendirikAn rumahtAngga demi mEnjaga kehArmOnian mAsyarAkat.pErkAhwinAn dApat memelihAra seseorAng dAripAda zinA.pErkAhwinAn jugA dapAt menAmbah umAt dAn memelihAra nAsab keturunAnan,iA telAh menjAdi sunnAh nAbi mUhammAd s.a.w
kEbiasAnya ,setiAp lelAki dAn perempAun akAn tertArk kepAda rupA pAras sebElum memikirkAn hal-hla lain.inilAh lumrAh semulA jAdo mAnusia.bAgi pihAk orAng tuA,merekA kerAp kAli memikirkAn tEntang asAk usUl dAn kewAngan bAkal menAntu.jArang sekAli soAl imAn dititikberAtkan.

sesUngguhnya anjurAn islAm adA fAdhilAtnya.rupA pAras dAn hArta bEnda tidak kekAl lama.tEtapi imAn yAng diipUpuk dalAm hAti nUraini mAmpu bertAhan wAlaupun jAsad telAH dimAmah usia.orAng yAng berimAn lebih tUlus hAtinya,lEbih kUat sAbarnya dAn lebih mUlia tingkAh lAkunya..

No comments:

Blog Widget by LinkWithin