Followers

Thursday, July 16, 2009

..[kArnivAl kerjAya.....................2009]KarnivAl KerjAya & KEusEhawAnan 2009

AntAra pengisiAn utAma progrAm ini ialAh pAmerAn agensi swAsta dan kerAjaan, Institut PengAjian Tinggi AwAm dan SwAsta yAng akan mEmberi mAklumat mengenAi peluAng-peluang kerjAya sertA maklumAt mengenAi bidAng kerjAya kepAda pengUnjung-pengunjAng. Di sAmping itU pengUnjung jugA berpeluAng menyErtai temUduga terbUka dAn mEngikUt tAklimat tentAng prospek kerjAya yang akAn disAmpaikan oleh wAkil-wAkil agRnsi yAng terlibAt di dAlam pAmeran.


kepAda sAhabat-sAhAbAtku,dAtang memeriAhkan kArnivAl ini..
yAng pAsti sAbtu ni,bEngkel kemAhirAn insaniAh untUk semuA studEnt tAhun 3...
kU sebAgai ajk seminAr di bAwah abAng fArid yAng cAring.~.~

No comments:

Blog Widget by LinkWithin