Followers

Friday, February 19, 2010

..[4 tAhun sebElum…]

4 tAhun sebElum melangkAh alam perkahwinan…terAsa terlalu muda+jAnggal untUk membicarakan tentang alAm perkahwinAn di dEpan kEluarga.itU pendApatku…kU mempUnyai seorAng abAng yang bElum mendirikAn mAhligAi .mAsih mencAri bAkal kAkak ipAr…itU ceritA abAng dAnielku…doAku pAda diA,mogA2 dimudAhkan mendApat jOdoh..4 tAhun.sUatu jArak yang pAnjang mEngikUt kAlendAr hijrAh mAhupun mAsihi.tApi dAlam dirikU,4 tAhun mEngejAr citA-citA tentu singkAt…citA-citA mEnggUnung tinggi perlU ku genggAm…itU impiAnku untUk diri dAn kEluarga…terAsa segAn untUk mEmbicArakAn tentAng alAm perkAhwinan…mUngkin keranA ku tidAk pernAh berfIkir tentAng itU sebElum ini diblOg. kU tidAk mahu tergesA-gesA mEndirikAn sAtu mAhligAi cintA sedAngkan dAlam jiwAku terkEjar-kEjar sesuAtu yang ku impiAnkAn selAma ini..sAlah sAtu impiAnku mEnyAmbungkan sarjAna dAn memiliki satu…………… tApi iAnya terawAl untuk berbicAra..itU perAncangan hidUpku.. hAnyANya yAng menentukAn segAla-segAlanya.hAnya doA mEngiringi kEhidupAn sebAgai hAmbaNya,sebAgai anAk gAdis Hj Ahmad,kU mEmegAng tAnggungjAwab pAdA kEluarga di wAktu abAng+kAkak tElah mempunyAi kehidUpan sendiri dAn kU still mencAri erti kEhidupAn….kU akUi ku bUkan jEnis terlAlu mEnerima sesUatu tAnpa mengenAl hAti bUdi seseorAng itU..4 tAhun?..kU dApat rAsakAn ianyA terdekAt dengAnku….


(~.-)entry tAnpa pictUre…tiAda perAsaan untUk digAmbarkan..
Blog Widget by LinkWithin