Followers

Monday, August 1, 2011

..[Cinta bukAn mengAjar kita lEmah]"Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan.Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan semangat." -Hamka

mUka depAn HARIAN METRO yang bertArikh 31 Julai dan 1 ogOs memapArkan pertelingkAhan antAra khairUl fAhmi (pEnjaga gol nombOr satu negara) dengAn eliA (jejArirUncing)…yA allah, terkejut membAca mengenAi kisAh merekA berdua ini.terpUtusnya sebuAh ikatAn pertUnangan antAra elia dan apex…

sEbenArnya, ku antAra follower blog si jejAri runcing itu..antAra sebAb ku meminAti blog jejariruncing kerAna ku meminAti khairul fAhmi.bUkan minat kerAna apA kernA arena sukAn bola sepAk…antAra entry yAng pernah ku bAca ialAh tentAng mAjlis pertunAngan merekA yang berlAnsung akhir bulan mAy yang lepAs, 2 bulAn mengikat tali pertunangAn nAmun pUtus di tengAh jAlan..

sebEnarnya ku kurAng ckit dengAn pErangai elia yang terlalu mengongkong dan menjAga kahirul fAhmi, mAklum ler khairul fAhmi ini pUblic figure,cAra si eliA mengOngkong bAgi seorAng lelAki akan keterlAlauan…

orAng tuA kata time pertunangAn ini dArah mAnis dAn bAnyak dugAan..seperti iktibAr dari kejAdian pertunAngan elia dan khAirul fAhmi, seorAng perempuAn perlu memberi perluAng pada lelAki yang kita sAyangi untuk menjAlani kehidupan yang selesA dan lelaki pun perlU jUjur dengan tuning beliau..

kesimpUlan daripada kisah merekA ini, sebuAh perhubungAn tAk kirA ler pAsangan kekAsih, pasAngan sUami isteri yang pentIng tolak ansUr serta sAling fAham-memAhami…cUba tAnamkan sifAt sAbar.Allah bersAma orAng yang sAbar…dan sebAgai mAnusia kitA kan redhA dengan qada dan qAdarm rukUn imAn yang keenAm..Mungkin Allah nAk uji kitA bertemu dengAn orAng yang sAlah sebelUm bertemU orAng yAng suAi dengAn kita…

DAN…………..jAngan jadikan medan blog serta facebook serta twitter sebAgai medan untUk memburUkkan orAng, ingAt Allah Maha Adil, jAngan hAri ini kitA bergembirA kerAna memburukkAn, esok orAng lAin bergembirA melihAt kitA..


~Salam Ramadhan dAri blog Srikandi Cinta~…

No comments:

Blog Widget by LinkWithin