Followers

Thursday, May 13, 2010

..[cintAku..]

cintAilah orAng yAng anda senAngi dengAn sedAng-sedAng sAja,mUngkin suAtu hAri andA akAn membEncinya…dAn bencilAh kepAda orAng yAng tidAk andA senAngi sedAng-sedAng sAja,mUngkin sUatu hAri andA akAn menyUkai dan mEncintAinya”…

mUngkin ungkApan benAr untUkku,kU melAlui pengalAman mencintAi dan dicintAi oleh insan yAng bernAma lelAki…

cintA pertAma

di usiA 15 tAhun telAh merAsai indAhnya cintA,cintA yAng dijAlin atAs nAma seorAng persAhabatAn ..nAmun bilA di zAman sekolAh,itu hAnya cintA mOnyet,sAmada ku hAnya seronok atAu serius,ku tinggAlkan ceritA cintA itu dengAn senyumAn..wAlaupun cintA itu dAtang tAnpa ku alukAn dan tinggAlku tAnpa kerelAanm,ku hArgai nilai sebuAh percintAan itU…

cintA keduA

pErkenalAn yAng dicipta padA hari kedUA di kOlej matrikUlasi ini dimulAkan keranA seorAng kawAn..ternyAta perkEnalan ini membuAtku setiap hAri bermsg dengAn diA..sehAri demi sehAri ku lAlui di kOlej bersamA dia..walAupunbErtEmu di kAla kUliah yAng sAma nAmun tiAda sepatAh perkAtaan yAng ku ucApkan…setAhun di kOlej,setAhun ku jugA ku tidAk bertEmu mAta bertemu mAta dengAn dia..mUngkin ku tidAk berAni di wAktu itu….wAlapun ku mencintAi dia dAlam diam nAmun ku menggAnggAp ia cintA yang tUlus dAri hAti……..terlAlu banyAk ceritA yang ku simpAn dAlam diary ku dan dia sehinggA hari ini.alAngkah bAgus diA dapAt lihat betApa indAhnya cinta itu ku tUlis setiAp hAri..walAupun kini diA memilih insan lAin,ku mAsih berkAwan bAik..kU tAhu cintA ini hAnya dAlam hAti ini dan tak akAn terkUar dari bibir ini untUk dia……

cintA ketiga

dia di kOrea,ku di m`sia..mUngkin cintA ini ku binA atAs kerelAan hatiku..untUk melupAkan cintA pertAma dan kedua yAng begitU sedih untUk dibicArakan….jArak memisAhkan kita!!ku tewAs dalam menghAdapi cAbaran itu..ku tidAk boleh menerimA hakikat kAmu di negAra lAin,tidAk menEmani ku di sAat-sAat gembirA dAn sedihku…mUngkin cintA ini terlAlu bAnyak cAbAran untUk digAlas..dikAla ku mengUkir kAsih sayAng antAra ku dan kAmu,ku diUji olEh tEman bAikku sendiri..melEmparkan cErita-ceritA kamu yAng tidAk indah untUkku…yA allah,mAsa itu ku tidAk dApat berfikir pAnjang..ku memUtUskan hUbungan cinta itu jArak jAuh ini patUt berAkhir..kU tidAk sAnggup mendengAr ceritA yang sebEnarnya fitnAh……

cintA kini dAn selamAnya

di sAat ini kU yAkin ku menEmuikan cintA yang ku cAri..ku mencari cintA yAng dibinA atAs sebuAh sejAdah cintA..ku sUjud pAdanyA agar sAat ini ku tidAk silAp memilih cintAnyA…biArlah ku katakan kU masih dAlam proses mEngenAli insan tersEbut….wAlaupun cintAku ini tidAk memilih blog untUk berbicAra tentAng ku tApi ku lebih relA cintaku ini low profile….semogA ku dan cintAku ini berakhir dengAn sebuAh ikAtAn yang sAh…semogA cintaku ini tidAk dicemAri dengAn mAksiat dan mogA cintAku direstUi oleh mAma+ayAhku tersAyang…

No comments:

Blog Widget by LinkWithin